Monday, December 12, 2011

ഗായത്രിയുടെ കത്ത്.......


പ്രിയപ്പെട്ട അജയ്
നീയെന്തിനൊരു വിളക്കേന്തിയ
പ്രകാശത്തിൻ ചിത്രം 
അതീവ വിഷമുള്ള നാഗരാജാവിനയച്ചു?
അവർക്ക് പ്രിയം അവരുള്ളിലൊളിച്ചു
സൂക്ഷിക്കും അതീവമാരകവിഷം...
ആവരണങ്ങളിലൊതുക്കിയെത്ര
സൂക്ഷിച്ചാലുമതു പുറത്തേയ്ക്കൊഴുകും
നോക്കൂ ആ ക്ലൂ 
അതങ്ങനെയേ വരു..
എത്രയൊതുക്കിയാലും ഉള്ളിലുള്ളതേ
പുറത്തുവരൂ..
എത്രയൊതുക്കിയാപുഴയും കയങ്ങളെ
അതുപോലെതന്നെയിതും
അവരുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനങ്ങളിലിതേ
പോലുള്ളവയെ കാണാനാവൂ..
അതവരുടെ സ്ഥിരം സ്വാർഥത
ഉള്ളിലുള്ള കൊടും പാപങ്ങൾ 
ഭൂമിയുടെ ശിരസ്സിലേയ്ക്ക്
തട്ടിതൂവുക
അതവരുടെ പഴകിതുന്നിയ ശൈലി
അതിനുശേഷം വരും മഹാപ്രഭാക്ഷകർ...
അരുളപ്പാടുകൾ...
എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു...
നോക്കൂ അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ
കൂടകൾ ശിരസ്സിലേറ്റി തട്ടിതൂവിയെത്ര
വികലമായിരിക്കുന്നു
ഈ രാജ്യത്തിൻ പതാകയും..
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ
നനഞ്ഞവിറകുകൊള്ളികൾ
തീയിലിടും 
അതീവ സ്വാർഥതയുടെ
പുകച്ചുരുളുകളെ...
അതിനാൽ വിളക്കുകൾ 
നമുക്കീ സായന്തനത്തിൽ 
തെളിയിക്കാം
നക്ഷത്രങ്ങളെപോൽ മിന്നും
സർഗങ്ങളിൽ നമുക്കെഴുതാം
കവിത..
കാളിയന്റെയനേകഫണങ്ങളിൽ
എത്രയേറെയിനം വിഷക്കൂട്ടുകളുണ്ടാവും
എന്നു സംശയിക്കേണ്ടതുമില്ല...
നോക്കൂ അവർ ഒന്നാം താളിൽ
സൂക്ഷിക്കുന്നതുമതു തന്നെ..
വിളക്കുകൾ നമുക്കു സൂക്ഷിക്കാം
നമ്മുടെ മിഴികളിൽ...


ഗായത്രി....

Thursday, December 8, 2011

RAJARAVI VARMA PAINTINGSLady Playing Swarbat


The swarabat(a.k.a. swaragat, sarbutle) is a very rare instrument of southern India. It is essentially a bass rabab. As such, it is in the same family of instruments as the seni rabab, kabuli rabab, dotora, and the sarod. It has a body made of wood up on which a skin is stretched. On top of this skin, a bridge is placed upon which a number of strings pass. These strings are usually of silk.


A number of great personages are known to have played the swarabat. These include include Parmeswara Bhagavathar, the Raja Swati Thirunal, Baluswami Dikshitar (the brother of the great Muthuswami Dikshitar), Veene Seshana, and Krishna Iyengar. The swarabat(a.k.a. swaragat, sarbutle) is a very rare instrument of southern India. It is essentially a bass rabab. As such, it is in the same family of instruments as the seni rabab, kabuli rabab, dotora, and the sarod. It has a body made of wood up on which a skin is stretched. On top of this skin, a bridge is placed upon which a number of strings pass. These strings are usually of silk.


A number of great personages are known to have played the swarabat. These include include Parmeswara Bhagavathar, the Raja Swati Thirunal, Baluswami Dikshitar (the brother of the great Muthuswami Dikshitar), Veene Seshana, and Krishna Iyengar. Today this instrument is nearly extinct.

Wednesday, December 7, 2011

കടൽശംഖിലെ കവിത


ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ഭീതിയോടെ ഓടിപ്പോയാവരെയേ
അവൻ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ...


സൂര്യനുദിക്കുന്നതും, അസ്തമിക്കുന്നതും 
എന്നും കാണുന്ന
ആകാശത്തിനങ്ങനെയൊരു 
ഭീതിയില്ലാതായതിലവനതിശയിക്കാനുമിടയില്ല...


എങ്കിലും സമുദ്രതീരത്തിരുന്ന്
കടൽശംഖിൽ കവിതതേടി നടന്ന
ഒരു ചെറിയ ഭൂമി അവനെ ഭയപ്പെട്ടോടിയില്ല
എന്നത് അവനെ കോപാകുലനാക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു..


ഇടയ്ക്കിടെ വർണ്ണം മാറും ഋതുക്കളെപ്പോൽ
മാറും മനുഷ്യകുലത്തിനരികിൽ
എന്നും തിളങ്ങും നക്ഷത്രവിളക്കുമായ്
സന്ധ്യയുണരുന്നതും 
അവനെ പ്രകോപിതനാക്കുന്നു..


ലോകം കാൽചുവട്ടിലെ ഒരുപിടി
മണ്ണെന്ന് കരുതിയനാളിലാവും
ഭൂമിയൊരു മൺ തരിയെന്നും
അവൻ കരുതിയിരിക്കുക....


മഷിപ്പാത്രങ്ങൾ തലോടുമ്പോൾ
കുറെ കടം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നവർ
പകർത്തെഴുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ
അവന്റെയുള്ളിലിപ്പോഴും ഒരു ധൈര്യം
മഴക്കാലത്തെയൊരു മൺകുടത്തിലൊതുക്കാൻ..
ശരത്ക്കാലത്തിനൊരു ചരമഗീതമെഴുതാൻ...

Monday, December 5, 2011

GAYATRI REPLIES BECAUSE WOMANHOOD IS NOT FOR SALEമാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയേയും സമൂഹം മോശം കണ്ണിലൂടെ നോക്കില്ല. വില്‍പ്പന ചരക്കായി കണക്കാകുകയും ഇല്ല??????????????????

I have read your reply on my comment.
My anger was against your above statement.
To be honest your statement is not true....
We have heard about hackers who snatch pictures of dignified ladies and posting them on wrong networks

I just wanted to say that those who speak on stage on women empowerment are the ones who come out and humiliate the very essence of womanhood. 

It is not the cloth, but the attitude of our society should change first. Aiswarya Rai to Our own Malyalee Actresses drape on western revealing outfits. It is like my daughter can wear any outfit but if my neighbor’s daughter wears 'oh! i can't stand' that attitude of our society should be changed first.

Do you think all those who go to a restaurant is badly dressed for a pervert to sting in a rest room.. To be honest, when you write with a neutral attitude you find not the cloth but the arrogance, attitude problem all that standing in front of you as your blocks.. 

What India faces is the same problem that a section of our society got special privilege to do anything and people like all of us take a whip and beat the one who comes across against our views. It is true that we all have turned as dog tails and it is difficult to change because we all got this giant attitude against our own built up beliefs.

My view was only those distorted minds who sell others integrity and  justify their views on cloths and other secondary factors. What about the men who take random cell pictures of well dressed women and morph them on their net for mere fun..

I felt that the language which you used to defend your beliefs was a bit offensive and that is the reason i compared it with Govindachami. (Remember what IG Sandhya had said once. If a Politician, Minister or a VIP was in Govindachami's place he would have escaped through the loopholes of our   very own Indian Penal Code by misusing our already corrupt system)

You have every right to write but when we hear news about the people who install sting lens on even the rest rooms of hotels, trial rooms of malls, what we strongly feel is that the attitude of our society should be changed. 

"മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയേയും സമൂഹം മോശം കണ്ണിലൂടെ നോക്കില്ല. വില്പ്പന ചരക്കായി കണക്കാകുകയും ഇല്ല."

This statement of yours has no relevance when we compare  the kind of harassment women all around the world face irrespective of the dress they wear.


Blog:
"മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയേയും സമൂഹം മോശം കണ്ണിലൂടെ നോക്കില്ല. വില്പ്പന ചരക്കായി കണക്കാകുകയും ഇല്ല.
http://absarmohamed.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html


How good a Human Are you??...


How good a Human Are you??

Good Humans rely not on outdated technique to humiliate others.
Check out which category you belong..

Outdated lower grade techniques people generally use to humiliate others

1. To hide your bad qualities you manipulate the small mistakes of others

2.  You buy branded products with swindled funds and humiliate those who bargain in the market

3. To hide your blues you humiliate a beautiful green...

4. To hide your blunders you sting and chase those who question you

5. To hide your mistakes you sting and project the small errors of others

6. You socialize openly with all in society and when others do you call them flirts..

7.You always think this world belongs to you and those against you should not have any right to live in this world

8.You hire people to praise your wrongs and hire people to criticize and humiliate your opponents..

9.You praise those who have assisted you to do wrongs and silently conspire to finish off those who said it is wrong..

Are you a person who takes in hand the lowest technique to humiliate your opponents?. If you follow all the above then you are one and your score is below zero..

You should first understand your imperfections before stinging, criticizing or chasing others. But if you do all the wrongs thinking you got the rights to do because of might you may win but in ½ rates…below average levels, below ordinary scales.

It is up to each one of us to think which level we want to win..

Swindlers also get bails and bouquets in our country but to get bouquets with real merit got more value than the one purchased with money…

(FROM TALK ON WISDOM)

സ്നേഹം പ്രഭാതമഞ്ഞുപോലെ പരിശുദ്ധമായ നാളിൽ......


സ്നേഹം പ്രഭാതമഞ്ഞുപോലെ
പരിശുദ്ധമായ നാളിൽ
പ്രണയം മൽസരത്തിലായിരുന്നില്ല
ഒരു ഭീതിയതിനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും..
ഇന്നങ്ങനെയല്ല
സ്നേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധി
അഭിനയത്തിലൊഴുകി
മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു..
പ്രണയമൊളിപ്പിച്ചൊഴുകിയ
പുഴ മറന്നെന്നഭിനയിക്കുന്നു 
പലതും...
അഭിനയിക്കാതെയിപ്പോൾ
പുഴയ്ക്കൊഴുകാനുമാവുന്നില്ല


ഏതുപ്രണയം?
എന്തു പ്രണയം?
ഹൃദ്സ്പന്ദനത്തിനവസാനം
വരെചീന്തിയെടുക്കും മൽസരം പ്രണയമാകുന്നതെങ്ങെനെ?
സ്നേഹമാകുന്നതെങ്ങെനെ?
ഭൂമിയെന്നോട്
ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു..
ഒരുത്തരം പറയാനാവുന്നുമില്ല
കടലാകെ ക്ഷോഭിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു......


അരികിൽ പുതിയ പ്രണയം 
ലോകം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി
സൽക്കാരങ്ങളിൽ താലോലിച്ച്
വിപ്ലവകഥകളെ വരെ
വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നു......
പ്രണയമോ? 
അതിപ്പോൾ
എഴുതി തൂത്തുവിട്ട 
മഷിപ്പാടുകൾക്കിടയിലെ
ഒരു മൽസരപ്പരീക്ഷയായിരിക്കുന്നു...
നോക്കൂ എത്ര ഭംഗിയിലാണു
പ്രണയാഭിനയം..
കുറെ വർണ്ണങ്ങളും ചേർത്തേയ്ക്കാം
മോടികൂടിയിരിക്കട്ടെ..
പ്രണയകാവ്യങ്ങൾക്കും....


പ്രണയവും സ്നേഹവും
മൽസരപ്പരീക്ഷകളോ?
ആവോ
ആർക്കറിയാം....

തർജ്ജിമകളിലെ തീയണയട്ടെ ഇതു ശൈത്യംതർജ്ജിമകളിലെ തീയിപ്പോൾ
തലകീഴ്ക്കാമ്പാടായിരിക്കുന്നു..

തലകീഴ്ക്കാമ്പാട് സഞ്ചരിച്ച്
കൊടുങ്കാറ്റിനെയുലച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്ന 
നന്നല്ലാത്ത വിചാരവും കൊണ്ട് 
വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ 
വലിയ രാജമന്ദിരങ്ങളൊക്കെ
നിലം പരിശായത്....
അതു നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ
ഖജനാവിൽ നിന്നൊളിച്ചെടുക്കുമാൾക്കാരെപോലെ
തലതാഴ്ത്തിനിൽക്കേണ്ടിയും വന്നു.
അത്യാഗ്രഹം താഴ്ത്തി തലകീഴ്ക്കാമ്പാടല്ലാതെ
മനസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി വെടിപ്പുള്ള വിചാരങ്ങളുമായ്
വരാഞ്ഞതെന്തേ......തലകീഴ്ക്കാമ്പാട് ചാടിതുള്ളി 
കൊടുങ്കാറ്റുലച്ചില്ലാതാക്കിയാലേ
സുഖമുണ്ടാവൂ എന്ന ദുഷ്ടവിചാരം കൊണ്ടല്ലേ
രാജ്യം വരെ ഇന്ന് തകർന്നുകിടക്കുന്നത്
എന്നിട്ടും നോക്കൂ എത്ര വലിപ്പമീ
തലകീഴ്ക്കാമ്പാടിന്റെ മഹത്വം ചൊരിയുന്ന
വിവർത്തനമഹാകാവ്യങ്ങൾക്ക്....
തലകീഴക്കാമ്പാട് കൊടുങ്കാറ്റുലച്ച്
ഖജനാവിലെ നാണയങ്ങൾ
കൊണ്ടാഢബരത്തിലാറാടി
സഞ്ചരിക്കുന്നത് 
മഹത്വമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും
അത് ശരിയെന്നംഗീകരിക്കാനാവുന്നുമില്ലയല്ലേ...
തലകീഴ്ക്കാമ്പാട് തലങ്ങും വിലങ്ങും
പറന്നു നടന്ന് ഇനിയുമേതെങ്കിലും
രാജഗൃഹങ്ങളുടയ്ക്കാമോയെന്ന
ചിന്തയുമായ് നടക്കുന്നവരെ
തലകീഴ്ക്കാമ്പാടു ജീവിക്കുന്നവരെ..
വാദ്യമേളത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ടല്ലോ
ഇന്നത്തെ സമൂഹം....


http://www.sunday-guardian.com/news/kanimozhi-gets-grand-welcome-in-chennai


http://connect.in.com/supreme-court-of-india/article-kanimozhi-receives-warm-reception-from-dmk-supporters-in-chennai-1328133-428c9d262f52989a95b046759a748086d542fd02.html