Friday, November 26, 2010

നീയെന്തിനത് ചെയ്തു കസാബ് ??

നീയെന്തിനത് ചെയ്തു
കസാബ്
നവംബറിലെ
നനുത്ത മഞ്ഞുപാളികളിലൂടെ
അതിരുകളെ കടന്ന്
ദൈവനീതിമറന്ന്
നീയത് ചെയ്തു
ഗുരുതി...
ഭൂഗൃഹങ്ങളിൽ
നീയൊഴുക്കി
അശാന്തി....
നിനക്കുമുണ്ടാവാം
ന്യായവാദങ്ങളുടെ,
നീ മനപ്പാഠമാക്കിയ
വിവേകരഹിതചിന്തകളുടെ
സമാഹാരം...
ജീവരേഖയിലെ
കടുംകെട്ടിനുള്ളിൽ
നീ കുരുക്കി
നിസ്സഹായത
നവംബറിന്റെ
കണ്ണുനീർതുള്ളികളെൾ
തുടച്ചുമാറ്റാനാവില്ല നിനക്ക്
കടലതിരുകളിലൂടെ
കന്മഷമൂറുന്ന
കറുത്ത മനസ്സുമായ്
വന്നു നീ...
നവംബറിലെ അശ്രുനീർതുള്ളികൾ
നിനക്ക് മാപ്പേകുമോ??
കസാബ്
നീയെന്തിനത് ചെയ്തു???Wednesday, November 24, 2010

നിഴൽപ്പാടുകൾ

നിഴൽപ്പാടുകൾ

ഒരു ജീവബിന്ദുവിന്റെ
മാനാഭിമാനങ്ങളെ
എഴുത്തുമഷിതുള്ളികൾക്ക്
വിറ്റു നീ
നിന്റെ ജന്മമാതൃത്വമായ
ലില്ലിയുടെ മാർവിടം
നീ ആഴ്ച്ചക്കച്ചടിക്കുന്ന
എഴുത്തുവാടകക്കാർക്ക്
വിൽക്കുമോ??
ഒരു ജന്മത്തിന്റെ
ഹൃദ്സ്പന്ദനങ്ങളെ
പിൻതുടർന്നു നീ
നിന്റെ അതിബുദ്ധിയുടെ
കറുത്തമഷി
അച്ചടിശാലകൾക്ക് തീറെഴുതി
ആനന്ദിക്കുന്നുവോ?
മലീമസമായ മനസ്സുള്ളവനേ
അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളിൽ
ആത്മാക്കളുടെ  
ജീവായുസ്സിനെ കടയുന്നുവോ നീ ?
എഴുതി തൂക്കി നീ വിറ്റ
നിമിഷങ്ങളിൽ
നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി ചിതയിൽ
കത്തിക്കരിയുന്നതു ഭൂമി കാണുന്നു
ആ ചിതയുടെ പുകയുയരുന്ന
പുലർകാലങ്ങളിൽ
കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധിയുടെ
അക്ഷരലിപികളിൽ
ഭൂമിയെയുണർത്തുന്നു..

Monday, November 22, 2010

SPECTRUM

SPECTRUM


No one knew Minister AR Raja in India but he is a popular figure now on spectrum scales. News Reader Burkha Dutta made a lot of tweet on AR Raja.


“Why double standard” AR Raja should go. Tharoor resigned. Why not Raja. Corruption..Corruption..Corruption. IPL Modi, Kalmadi CWG, Kalmadi.....

Now we hear news that Burkha is corrupt…(hehehehe..) . Sagarika says we people are jealous of News Readers and corrupt wives of politicians. Why should we people feel jealous of News Readers? My head spins in search of an answer.

Congress MP Mani Shankar Iyer openely criticized Government and annoucnced Common Wealth Games  a waste. He should have criticized CWG in the intitial stage itself and stopped the effort if he was genuine in his accusations. This Diplomat is a friend of someone who lost the race and Mr Iyer's intentions should be watched with suspicion. And who plays games within the party is more important than who plays from outside. And if you have media support it is easy to pull down the image of a Government in centre or in state. What you gain out of it??? Honour????. Instead of correcting mistakes people in power prefer to pull down the ones who pointed out their mistakes and if we people criticize them they silence us with their arms  and ammunition. 

Interestingly I have read a letter from Mr. Ashok Kini in Indian Express appreciating them for  exposing Vir Sanghvi and Barkha Dutt and he says other main stream media suppressed the news. That letter says 'it is good that the truth about dark side of so called eminent journalist is out".

To be honest we people of India are at dark and do not know whom to believe.. One fact we know in this country is that we people remain voiceless for ever or with a suppressed voice.

Don’t be serious in life. Hit hit hit hard but don’t roll heads. We got the privilege now to hit hard.

Popularity chart of corrupt ones in this country goes up like India’s rank in corruption index. There should be a chart or index to find out which news agency is the most corrupt in this world. One from Kottayam for sure can compete for the top most post. Politicians and News Agencies can have the best competition to reach the super spot rank like in cricket or like in Grand Slams. National Newspaper of India and a few channels justify paid news bulletins.

Various Reports on India’s Corruption

Transparency International (TI) still perceives India to be among the most corrupt countries. In its annual index, the global watchdog has ranked the nation 84th on a list of 180 countries in terms of public-sector corruption.

India’s corruption index is the same as last year. But in the last five years, the country shown significant improvement."

Who is responsible for all this? Voiceless Public or the rulers we elect to rule or the media who sensationalize each and every scam.

Voiceless People, listen… This is democracy with a new definition.- of (not) the people, by (not) the people and for (not) the people. Spectrum Democracy… Jai Ho… 

Sunday, November 21, 2010

CELEBRITY ACROBATICS

CELEBRITY ACROBATICS 


When I was a little child my grandmother used to tell stories from Legends. She used to advice to hold the dignity as a human being and how to respect other human beings. She used to tell that  birth in human form is a divine gift and a soul goes through a lot of hardship to get a life as human and when we get such a birth we should lift our souls to higher standards.. She used to tell me that humans are different from animals and when you behave like an animal in human form you disrespect your birth as a human and you kill your refine inner self when you do such acts. You can not lift yourself when you show double standards in your actions and disrespect other's existence and when you do that that others will question back your actions and genuiness of your existence.


It is a fact that when you shower disrespect on others by attacking their human rights prepare yourself that you may get such treatment back. You can not hold double standards and win human beings. My sister had told me about a celebrity that once he had appeared in a TV show with family (with wife and children) He praised his wife to heaven in that show. My sister thought this celebrity is a genuine human being and sent a letter of appreciation to him. He called her in her office and talked and the very first instant itself talked ill of his wife and when he was in her town for an Ashram Function he called my sister that he needs some assistance for shopping and during that occasion also he talked about his wife with no respect. My sister could not take this and she was surprised at his behavior which was totally different from that of the TV fluke. My sister told me that these celebrities wear masks in TV shows and their real behavior pattern is totally different from what we see in public shows. My sister never entertained his calls further and instructed her receptionist not to transfer his calls and thankfully he called her only once or twice after the incident and those calls were blocked by her office friends. Interestingly these celebrities always think they get a lot of attention and they assume they can take anyone for a ride. These days we find this kind of silly behavior in the field of literature too. Celebrity Writers think that they are stars in their own limited world and they assume they got the right to take other human  for a ride. And even my sister thinks men gossip more intensely than women folks as the capacity of men to demean their women counterparts is too strong and women in real need a lot of will power like that of a mountain to resist them. I agree with her that in offices I see men talking ill of their smart/strong women associates when they go to the cabins of their superiors even when they go for pure official work. These headstrong men do not have any complaints if a less brainee woman sits in her superior’s cabin for any number of hours. There we can see the lines  in attitude on how we reach into our judgments.


My grandmother used to tell me that you should not judge others on your views. When you start doing that others will judge you according to your standards. And what my sister says at the end  ‘never believe celebrities and their masks. They are not honest but always give an impression to the outer world that they are honest. They are always on flying trapeze rehearsing acrobatics.
മൂല്യം

അവനെ എതിരിടുന്ന
എല്ലാ ജീവനെയും
അവൻ മഷിതുള്ളികളുടെ
വിഭ്രമവലയത്തിൽ
കുരുതി കഴിയ്ക്കും
അവന്റെ കാലുതൊടുന്ന
അഴിമതിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക്
അവൻ പ്രശസ്തിപത്രമേകും
അതവന്റെ കുറ്റമല്ല
അവനെ പേറിയ ഗർഭപാത്രം
അതിന്റെ മൂല്യം 
അത്രമാത്രം.....

Monday, November 15, 2010

VIDYA - DIVINE KNOWLEDGE

VIDYA - DIVINE KNOWLEDGE

My mother used to tell us often that we must respect Vidya-good knowledge; knowledge that can kindle light in our hearts and minds. A good teacher can only talk in that perceptive. A good teacher is the one inspires a disciple and a bad teacher finishes of a disciple. How good a teacher you  depend on how good a knowledge you gather in your life time and the training you receive from your family and peer groups.

Knowledge: Vidya: knowledge of the Divine ... the song Eternal. One feels mesmerized on the path towards God! And want to drink the nectar of Knowledge ... To give an impetus ... To have a glimpse of the Lord!! What can be more blissful than meeting the Creator eye to eye ...!

The Eternal Knowledge is totally different from the knowledge gained in the present materialistic World through usage of Science and senses provided by God. Senses help us to proceed on our Earthly journey but do not lend support to the basics of Life ... the Knowledge of Brahman, the Omnipotent Creator! Spiritual Knowledge can only be gained by those blessed few who want to unearth the secrets of God.

In modern world knowledge is a saleable commodity available for a price with no grace factor attached to it. A few teachers got this sensible light to kindle the hearts and minds of their disciple and the rest reduce to a group who sell knowledge for prestige, publicity and self promotion Knowledge holders of this group humiliate and chase the real knowledge seekers. They chase their own citizens and import knowledge holders from abroad to palaces and publicize themselves to cover up their own shortcomings and instead of giving importance to the invited knowledge holders with the influence of monopolized media houses publish images of their own family members to cover up their not so worthy image. It is difficult for ordinary citizens to understand their gimmicks and ordinary people get amused of such gimmicks but overall if we analyze we can see the thamasha they do for their own self promotion. People of Kerala are one enlightened group and they do not need imported thamashas. When real politics fail this kind of brains come forward with literate politics like how politicians stage dramas. Such  knotted brains who promote literature politics enlighten not human beings  but their own self projected mirror egos.  Malayala Manorama gives a lot of publicity for such stunts on friendly understanding.

Knowledge is such a divine thing and this segment of self promotional campaigners/ groups formed a chain around India. It is a fact that we got freedom from Britishers but still we are under the chains of our own colonial cousins. It is like a lady whose daughter pedals in drugs and drinks but prefers to write (or throw garbage on her own counterparts with no sense of shame). And Wisdom we must learn from such groups and their knowledge about wisdom we must swallow and if not they form a group and chase us away from this universe and we need will power like that of Gandhi to resist their uncivilized attack modes.. A few dignitaries (with no dignity) come forward and give us study classes about dignity after attacking other human beings.. Such knowledge holders chained India from her reflective light and origin and if we allow them to continue we remain in chains for ever. We Indians got freedom for not to be in chains of dishonest human race of Indian origin. Our freedom is such a divine fruit fought for us by respected freedom fighters and we will not surrender it to any elements who try to ransack we people of India with might or power.

According to Mahatma Gandhi
“ I do not want my house to be walled in all sides, and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any.

And he believed
“Strength does not come from physical capacity. It comes from indomitable will

Knowledge is not such a commodity to be shown as a display piece to one imported community but to be lighted first in ones own nation with dignity. Good knowledge is like a good teacher and a good teacher will not misuse knowledge as a display piece for self promotion. And to know that first you should learn to respect each and every alphabet of knowledge with a humble mind.

Tuesday, November 2, 2010

Intellectual……..Disasters

Who is an intellectual? Thinker, scholar, learned… How we distinguish an ordinary human from an intellectual human. To become an intellect one needs to have qualities worth and we respect only dignified intellectuals and not the ones who misuse their intellectual status. You will not become an intellect by writing a column like the one MD of DH supplements that Merlin Manro loved Fyodor Dostoevsky or how dumb she was; it is like adding a few more lines that how an intellect recently married a silk smitha type of woman….. For such writings you need no brain but need only a few friends in pages or in media houses. We know it is very low to compete with such outfits hang around us like satellites. We prefer not to impress such writers but try to follow dignified writers of this world (we see a lot around us in this world and you don’t need to scream aloud that ‘he is not just into you.... kind of dialogues). We can at any point of time think of Tagore and feel that he is just in our brain streams or in our heart. We can understand our thinking level  at any point of time is different from those donkey brained men who leave their wives and children in their respective homes and peep through the window doors of neighbors' wives through microscopes and lens. Well known poet of India Kamala Das wrote a poem Sepia for such humans. She had ample vision to foresee that world can turn into place for nameless faceless sepia painted cheats…

Why not we love Dostoevsky, Leo Tolstoy and Che Guevara?. Above all Tagore wrote Stray Birds and Gitanjaly to crown Nobel. ..

When we think of Dostoevsky the following lines come to our mind.
But what shall I do if I know for a fact that at the root of all human virtues lies the most intense egoism.
I think you agree with all your politeness…...