Monday, January 31, 2011

മൊഴി


അവൻ ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നത്

നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
സഹായിച്ചെന്നേയുള്ളു
അത്രേയുള്ളൂ
(ഒരു നാർക്കോ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ

ഒരു ബീപ് വരും -
അവൻ കള്ളം പറയുന്നു അവൻ കള്ളം പറയുന്നു
എന്നായന്ത്രം പറയും.
സത്യമൊരു ഗോപാലകനവളോട്
പറഞ്ഞുവെന്നവനറിയില്ലല്ലോ)


അവൻ നിശബ്ദമായ് പറയുന്നത്


ദൈവമേ
അവളെയെങ്ങനെയില്ലാണ്ടാക്കും
അവളാണെങ്കിൽ
എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ഈശ്വരന്മാരെ അവളങ്ങനെ
മാധ്യമങ്ങളോട് യുദ്ധം
ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കണം
അതെനിയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും
അതിനാലല്ലേ
ലീഗ് പണം കൈയിലെത്തിയതും
മൂന്നോ നാലേ വിരുന്ന് നടത്താനായതും
മധ്യവയസ്സിലും യൂറോപ്പിലൊരു
ഹണിമൂൺ തരമായതും
മാധ്യമങ്ങളതൊക്കൊയൊരാഘോഷമായി
ഇത്ര പ്രശസ്തിയേകിയതും
ജനമെന്നത് പണ്ടേ കോവർകഴുതകൾ
മാധ്യമങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ
എല്ലാം നന്നായി നടക്കും
ദൈവങ്ങളേ അവളയെങ്ങനെ
മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി മുറിവേല്പിക്കട്ടെ
അവളവരോട് എന്നും പൊരുതട്ടെ
അവളെയെല്ലാവരുമൊറ്റപ്പെടുത്തണം
അവൾ ദു:ഖിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണും


അവൾ പറയുന്നത്

എന്നുമുറങ്ങുന്നതിനുമുൻപേ കൃഷ്ണനോട് പറയും
എന്റെ കൃഷ്ണാ, ഇന്നവനെന്തു ദ്രോഹം ചെയ്യും
സ്വപ്നത്തിലെത്തിയെല്ലാം പറയും കൃഷ്ണൻ..
മുഖങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഈ കാലത്തിൽ
മുഖം മൂടികളുടെയിടയിൽ വീണാലുള്ള
കഷ്ടതകളറിയുന്നവൻ ഗോപാലകൻ.


ഒരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു
സത്യം..
ന്റെ കൃഷ്ണാ എനിയ്ക്കീ ദ്രോഹം മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന
ഒളിമറക്കാരനെ നീയൊന്നു മൂന്നു നാളെങ്കിലും തളയ്ക്കുക.
മൂന്നാം നാളൊരാൾ താഴേയ്ക്ക് നടന്നു വന്നതു കണ്ടമ്പരന്നതും
സത്യം..


പിന്നെ കൃഷ്ണനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു
അവനോടു യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട..
അതിനൊരു കാരണവും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു
അതു കേട്ട് ഞെട്ടി, അതു കേട്ടാലവനും ഞെട്ടും
അതു കൊണ്ടു പറയുന്നില്ല...


എഴുതാൻ പറയുന്നത്  ഗോപാലകൻ ...
അതു കൊണ്ടവളെഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും
അവൾ പോലുമറിയാതെ....
എല്ലാ ഋതുക്കളിലും......

Sunday, January 30, 2011

GRACE FACTOR

GRACE FACTOR
I have learnt the meaning of Grace from my mother. She used to tell us that grace is not a designer wear you drape around you as a showpiece item. Grace is that quality you inherit when you treat your fellow humans with respect. You may call someone crow not defintely to prove your grace but to destroy that human’s self confidence. NatURe from a fair centre may call you back a bat or an owl to tell you on your face that how graceless a human are you.. Rightfully grace is not a Ritu Kumar outfit you wear or a thick face pack. Nature is capable enough to carry all her seasons in a basket with grace. But when you question that with so much determination and try to ridicule her with all your manual power for sure nature will sympathize you with a simple gesture; how graceless a human are you. Being polite in an artificial mask is not grace. Grace is a definition of the mind not of physical appearance. Pretence is not grace. That is just a dishonest costume you wear for the world around to watch. Such grace lasts not long. Such grace can appear on great walls in a language spoken by more number of people.  NatURe understands such grace of the fake and no diadems for such grace in nature’s seasons. In centre hall of fame Nature may place a Tagore or a Gandhi. They definitely got a grace factor in them to be noticed even from thousands of miles away. I know you will definitely agree with me on such grace.

Sunday, January 23, 2011

WHY PEOPLE TURN MEAN

 
How mean are you?
One or the other way we all are mean to situations.  We all turn mean at times and at certain situations meanness only help us to clear the smoke away from the fuel pipes. How mean you should be and how you judge your meannss matters when people are watching you constantly and when you are a public figure..
I have seen one Dignitary who wanted to be mean with someone and he went out of his basic dignity as his anger was such that he wanted to destroy that someone. He picked up a wrong choice and tried to grab money from a league and unfortunately caught and lost his dignity. Surprisingly that someone did not even know this dignitary and about his meanness until he ended up in his own wild world of imaginations and back stabbers. His meanness went on further to the level that he pulled down the person who pointed out his fault and encashed his meanness with great shows all around the globe further to prove again to that someone. That someone by then realized how mean this dignitary and wondered why on earth this dignitary is going so low to prove himself around the world and wondered further why dignitaries go so low in front of a billion and odd people who watch them constantly. You can be mean to any extent but there should be a border line and once you cross that thin line you end up losing your mind and vision.. In this dignitary’s case that someone understood later the reason for his meanness in detail analyzing the whole situation and to be honest that someone was in real shock. At the end this dignitary failed to  prove his point and placed himself in his own mean world which he has created for himself by force.

It is true that our country is a corrupt one and corruption is a beautiful subject for now columnist to capitalize on and to hang around. We do not have any Adarsh (Principles) as you go and hog stomach full in a seventy and odd crore corrupt party of Sunanda Pushkar with who and who’s and pull down another corrupt man with grit and wild determination. We do not have any Adarsh as we criticize an unscrupulous builder or Burkha Dutt, Tata, Nira Radia and A R Raja with corrupt party food still on our digestive track..

How mean we are??. My sister says. (She wasn’t mean all these days). To be honest she has changed for better to understand how mean you are.  I can understand what she said.

"You ransack others life and set fire on their little tents but you cannot bear even a quarter of smoke in your life. Mean…. Aren’t you????"

അവൻ പ്രണയിച്ചതവനെ മാത്രം

 അവൻ പ്രണയിച്ചതവനെ മാത്രം

അവൻ പ്രണയിച്ചതവനെ മാത്രം
ഗോവണിപ്പടിയിലൂടെ
നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴും
ഗോപുരമുകളിൽ നിന്നാകാശം
കാണുമ്പോഴും
അവൻ പ്രണയിച്ചതവനെ മാത്രം
അതിനിടയിലവൻ
ഹൃദയമാതൃകൾ മണ്ണിലും
പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുമാക്കി പലർക്കും വിറ്റു
പലരെയും അതിനിടയിലൊഴുക്കി
ഋതുക്കളെയോ,
ഋതുക്കളുടെ നിറഭേദത്തെയോ
കടലിനെയോ പുഴയെയോ
അവൻ പ്രണയിച്ചില്ല
അവൻ പ്രണയിച്ചതവനെ മാത്രം
കുലുക്കിക്കുത്തുകാരുടെ
തുട്ടുകൾ പോലെ
മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ
പൂവുകൊണ്ടലകൃതംമായ
കൂടയിലിട്ടവൻ കുലുക്കി
കുറെ ഹൃദയങ്ങൾ നിശ്ചലമായി
പിന്നെയുള്ളവയിൽ
നിന്നവനൊന്നെടുത്തു
ചായം തേച്ചു തേച്ചു പഴകിയ ഒന്ന്
അതിനരികിലൊരു പണസഞ്ചിയുമുണ്ടായിരുന്നു
അവൻ പ്രണയിച്ചതവനെ മാത്രം
അതിനാലവനാ ഹൃദയം പണം മുടക്കി
കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു
തൂത്തിട്ടും തൂത്തിട്ടും മായാത്ത
ചായക്കറപുരണ്ട ഹൃദയം.....
ഗോവണിപ്പടിയിലൂടെ താഴേയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോഴും
ഗോപുരമുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും
അവൻ പ്രണയിച്ചതവനെ മാത്രം.....

Saturday, January 22, 2011

ഒളിക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെ സ്ത്രീകളെ ഒളിനോക്കുന്നവർക്ക്


സ്ത്രീകളെ ഒളിക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെ ഒളി നോക്കുന്നവർ ദയവായി  ഗൂഗിളിലുള്ള ചോന്ന രാശിയുള്ള ചോന്ന തലമുടിയുള്ള സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുക. ഒളിയിരുന്ന് സ്ത്രീകളെ നോക്കുന്നതിലും മാന്യത അതിനുണ്ട്. നിനക്കായി ഇതാ കണ്ടുകൊള്ളുക


 
അടിക്കുറിപ്പ്

അടിക്കുറിപ്പ്

കൈയിലൊരു കോപ്പ മദ്യവും
ചുണ്ടിലൊരു പുകക്കുഴലുമായ്
എന്റെ ഭൂമിയുടെ പർണശാലകളിലേയ്ക്ക്
നീയതിക്രമിച്ചു കയറി
എന്റെ ഭൂമിയുടെ ചെറുതും വലുതുമായ
സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും
നീ പതിയിരുന്നു കണ്ടാഹ്ളാദിച്ചു
നിനക്കതൊരവധിക്കാലവിനോദം
പലരെയും പിന്നിൽ നിന്നാക്രമിച്ചു നീ
ചുമന്ന ചായമിട്ട കൃത്രിമപ്പൊയ്കയിലിരുന്ന്
പ്രകടനശാലയിലെ
നിന്റെ കാമസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്
പ്രബന്ധമെഴുതുന്നുവോ നീ
സ്നേഹത്തിനൊരു പ്രകടനശാലയുടെ
ആവശ്യമില്ലെന്നു പോലും നിനക്കറിയില്ലല്ലോ
നിന്നെക്കുറിച്ചിങ്ങനെയൊന്നുമല്ല
എന്റെ ഭൂമി കരുതിയത്
കടൽക്കാക്കകൾക്കരികിൽ
നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക
ചുമന്ന പുള്ളികളുള്ള
രാത്രിയുടെ മുഖമുള്ള
തുറിച്ച കണ്ണുകളുള്ള പുള്ളുകളെ....
ആരുടെ മഹത്വം
നീയിന്നുൽഘോഷിക്കുന്നു
അതിനൊരടിക്കുറിപ്പെഴുതാൻ
വാക്കുകൾ സൂക്ഷിയ്ക്കാം
ശിശിരത്തിനുള്ളിൽ...
മഞ്ഞുപാളികൾക്കുള്ളിൽ...

പ്രണയനാടകങ്ങൾ

പ്രണയനാടകങ്ങൾ

മുന്നിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് തെളിയുമ്പോൾ
കടുത്ത ചുമന്ന ചായം തേച്ച്
അവൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും
അവൾക്കറിയാം
ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അഭിനയിക്കണം
ആളുകൾ കാണുന്നതല്ലേ..
ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ തെളിയുമ്പോൾ
ആളുകളറിയണം
എന്തൊരു പ്രണയം
എന്തൊരു ജാട
എന്തൊരു തകർപ്പൻ
നാടകം
കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസം
സിൽക്ക്സ്മിതയുടെ നൃത്തം പോലെ
അമ്പതുകഴിഞ്ഞവരുടെ തുള്ളൽ
ഇതാണോ സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു
വച്ച ഓണർ....
നല്ല ചോയ്സ്...
നല്ല പ്രകടനം...
സിൽക്ക്സ്മിതയുടെ ചുമന്ന
പ്രണയനാടകങ്ങൾ....

Monday, January 10, 2011

എതിർവാക്കുകൾ

എതിർവാക്കുകൾ

അസൂയയ്ക്ക് മരുന്നില്ലെന്ന്
നിങ്ങൾ പറയുന്നു..
അഴിമതിഷെയർ തൂക്കിവിറ്റ്
ആർഭാടമായി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തി
ലോകം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്
കേരളത്തിനു നന്മയുണ്ടാക്കിയ
അഴിമതിക്കാരിയെ
പ്രത്യേകപരിഗണനയോടെ
കോളങ്ങളിൽ നിറച്ച്
കണ്ടസൂയപ്പെട്
കണ്ടസൂയപ്പെട്
കണ്ടു പഠിയ്ക്ക്
അഴിമതിക്കാരിയുടെ വൈഭവം
എന്നരുളി പത്രധർമ്മം പാലിയ്ക്കുന്ന
പ്രധാനപത്രാധിപരുടെ
മാറാരോഗത്തിനും
മരുന്നില്ല

WOMEN EMPOWERMENT PART 2

WOMEN EMPOWERMENT PART 2

1. Adwaidha
2. One plus One a big One
3. Trimuthys, Kavithrayas,
4. Char Sow Bees
5. Not the bestest but not corrupt, not greedy
6. Sixth Sense
7. Unknown Mask
8. Clay Court
9. Cunningly Honest
10. Empowerment
11. Brutally Honest
12. Who is that
13. Very lucky for my sisi
14. Ultimate Ego
15.  Board Exam
16. Pre University
18. Height of Pretence
10. Nadia K
11. Art on Fingers
12. Trilok
14. Origin from Mars
16. Not Wise
18. Silent Assassin
20. Ten Plus Ten
21. Theen Murthy Bhavan
22. Mirror Reflection of Two
23. Unpredictable
24. Six Zones
25. Paper Mart
26. Bestest for you; Joke for others
27. Shadows of Past
28. Tenzing
29. Women Empowerment...

വുമൺ എംപവർമെന്റ്

വുമൺ എംപവർമെന്റ്

കാശ്മീർ കരിനാഗമവനു ചുറ്റുമിഴഞ്ഞു നടന്നു
തക്കം പാർത്തിഴഞ്ഞൊരുനാൾ 
അവനിലേയ്ക്ക് ചുറ്റിക്കയറി
വിഷമിറ്റിച്ചു ആ കാശ്മീർ നാഗം
വിഷമേറ്റപ്പോൾ തീർത്തിട്ടും തീരാത്ത
കാമവുമായ് നടന്നവൻ പറഞ്ഞു
സ്നേഹം.........
അവന്റെ കാമമവനു സ്നേഹം
മറ്റുള്ളവരുടെയെല്ലാം സ്നേഹമവനു കാമം
കാശ്മീർകരിനാഗമവനെ
ചുറ്റിയുഴിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി
കരിനാഗത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നു
തീരാത്ത കാമം
കശ്മീർ കരിനാഗത്തിനു
സുഗന്ധ തൈലം പൂശുന്നു
ഇ ഐ സി
കാലുതിരുമ്മുന്നു മലയാളമനോഹാരിത
ആനന്ദലബ്ധിയ്ക്കിനിയെന്തു വേണം....

(കരിനാഗങ്ങളെയിറക്കി ഭൂമിയെ കൊത്തിമുറിവേല്പ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സുരക്ഷക്കായി ഒരു ആന്റി വെനം സൂക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളും. വുമൺ എംപവർമെന്റ്..)


നല്ലതെഴുതാൻ വരുന്നവരെ കരിനാഗങ്ങളെയിറക്കിയും കാമക്കഥയെഴുതിയും, കാക്കയെന്നും, പൂച്ചയെന്നും, പട്ടിയെന്നും വിളിച്ചോടിക്കുന്ന മാന്യരെന്നഭിമാനിക്കുന്ന കുറെയാളുകളുള്ള ഒരവിശ്വസീനിയ ലോകത്തെയറിയാനിടയായി എനിയ്ക്ക്. ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് കരിനാഗങ്ങളെയിറക്കുന്ന കാളിയനെപ്പോലെ അനേകം ഫണങ്ങളും മുഖങ്ങളും മറയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ആക്രമണത്തിനിരൊതിർവാക്കിത്.

ഇൻഡ്യയിലെ പല ദിക്കിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ രാജവെമ്പാലകളെ പ്രത്യേകകോളങ്ങളിൽ നിറച്ച് IE,DC,DH എന്നിവർ കാട്ടുന്ന തരികിടപ്രകടനങ്ങൾ  ഞങ്ങൾ കണ്ടസൂയപ്പെട്ടോളാം.