Wednesday, December 29, 2010

ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ

ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ

ചോട്ടുവിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് 1991ൽ.
ടി ആർ സി യിലെ പുതിയ നിയമനക്കാരിലൊരാളായിരുന്നു ചോട്ടു.

ടി ആർ സി യിൽ എനിയ്ക്ക് കുറെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു.

ബിൽ ക്ളിന്റൻ എന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന നീലഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള ലിന്റൻ ഡോസ്, പൂനയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശ് കാംപ്റ്റെ, വീണവായിക്കുന്ന ർ കെ ഫാമിലിയിൽ ബന്ധമുള്ള വീണ.

അതിനിടയിൽ ചോട്ടു എന്റെ വളരെ നല്ല സുഹൃത്തായി മാറി. ശരിയ്ക്കുള്ള പേർ സന്തോഷ്. പേരു പോലെ തന്നെ സന്തോഷവാൻ. എപ്പോഴും ചിരിയ്ക്കും. ടെക്നിക്കൽ റിസേർച്ച് സെന്ററിലെ മാലപ്പടക്കം. ബുദ്ധിയുള്ള എൻജിനീയർ. ചോട്ടു ഇടയ്ക്കിടെ പറയും എന്റെയച്ഛനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. എന്താണാ ഭാഗ്യമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാം എന്നു പറയും. മലയാളിയായതിനാൽ ചോട്ടുവും ഞാനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി. എനിയ്ക്ക് ടി ആർ സിയിൽ ഒരു പാട് നല്ല സുഹൃത്തക്കളെ കിട്ടി. ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ല കൂട്ടുകാരായി. ഒരിയ്ക്കൽ ചോട്ടു എന്നോടച്ഛനെ പറ്റി വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

എന്റെയച്ഛനെപ്പോലെയാകാൻ പലർക്കുമാവില്ല. എന്റെയച് ഛൻ ചെയ്തത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പലർക്കുമാവില്ല. ചോട്ടു എന്നോടാ കഥ പറഞ്ഞു.

ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചത് തൃശൂരിലെ ഒരു നായർ തറവാട്ടിൽ. ജോലിയായി  കേരളത്തിനുപുറത്തുള്ള ഒരു സിറ്റിയിലേയ്ക്കത്തി. ഒരു ദിവസം ന്യൂസ്പേപ്പറിൽ ഒരു വാർത്ത. വിവാഹം കഴിഞ്ഞയുടനെ ഭർത്താവു മരിച്ച ധനസ്ഥിതിയില്ലാത്ത ഒരു ഈഴവയുവതിയെ വീട്ടുകാരെല്ലാം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ദയനീയകഥ. ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ ആ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ചെന്ന് ആ യുവതിയെ വിഹാഹം ചെയ്തു. ഒരാർഭാടവുമില്ലാതെ..
ആ ഈഴവയുവതി ചോട്ടുവിന്റെ അമ്മ. കവടി നിരത്തി ജ്യോതിഷാലയങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി വിഹാഹം കഴിയ്ക്കാൻ പോകുന്നവർ തനിയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്വാർഥതാല്പര്യക്കാരുടെയിടയിൽ ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛനെപ്പോലെയുള്ളവരുമുണ്ടെന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ അനുഭവം. ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ പലർക്കും മാതൃക. ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ചോട്ടുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരച്ഛനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്ന മകൻ. അങ്ങനെയാവാൻ എത്രയച്ഛന്മാർക്ക് കഴിയും..

Tuesday, December 28, 2010

അസൂയ തോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്????

അസൂയ തോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്???

അസൂയ തോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്???
മൂടൽമഞ്ഞിനോടോ
മുടന്തി വീണ പകലിനോടോ
കറുപ്പാർന്ന രാത്രിയോടോ
മുഖം മിനുക്കിയ മിഥ്യയോടോ
മഷിപ്പാത്രങ്ങളോടോ
ചതുരംഗക്കളങ്ങളോടോ
മൂടുപടമിട്ട മുഖങ്ങളോടോ
ഉടഞ്ഞവീണ ചില്ലുപാത്രങ്ങളോടോ
ചായം തേച്ച നാട്യത്തോടോ
നാടകക്കളരിയോടോ
പണപ്പെട്ടികളോടോ
പരിഹാസ്യമായ പരസ്യപ്പലകളോടോ
മുഖം നഷ്ടമായ പുഴയോടോ
മറയിട്ട  മനസ്സിനോടോ
വേഷം കെട്ടുന്ന മാന്യതയോടോ
എഴുതി നിറയ്ക്കുന്ന കല്പനകളോടോ
അഴിമതിക്കൂട്ടത്തോടോ
കുടപിടിക്കുന്ന കുലത്തോടോ
കൂട്ടം തെറ്റുന്ന നന്മയോടോ
എഴുതുന്ന വാക്കുകളോടോ
പറഞ്ഞാലും നീ....
അസൂയതോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്????

തോന്നുന്നുണ്ടല്പം അസൂയ
അത് നിന്നോടല്ല
നിന്റെ പ്രകടനങ്ങളോട്
അഭിനയത്തോട്
അത്രയ്ക്കഭിനയിക്കാനാവാത്ത......
ഭൂമിയുടെ അസൂയ..

Monday, December 27, 2010

DO YOU THINK WE PEOPLE OF INDIA HATE ARUNDHATI ROY??

DO YOU THINK WE PEOPLE OF INDIA HATE ARUNDHATI ROY??


Do you think we Indians hate Arundhati Roy?. I request all Indians to ask this question to Mr. Tuhin Sihna who wrote an article in one English newspaper with a header ‘women we love to hate’   To my surprise I find Booker Prize winner Arundhati Roy in his hate list along with Nira Radia and Madhuri Gupta. He left a choice of surprise to readers by adding Arundhati’s name. It is a fact that he conveniently omitted many real scam queens from his well manicured list. Why a miss Mr.Sinha for  Burkha?. May be, it is an understandable bias for ‘who and who’s’ of India. If we Indians choose according to Tuhin’s standards we must say Tata and Ambani are the most hated men; for the simple reason that Nira Radia was their honest and loyal agent. Mr. Tuhin should note that we should be broad minded to appreciate the honesty of a loyal agent. Nira Radia was the most honest and able agent we ever had in India and instead of giving her share of credit like the other scamists we in surprise spin our head with this doubt why Mr Tuhin preferred to hate her. You find a lot of Madhuri Guptas in front of you and Arundhati of course is an odd choice among the other queens.


We must spread love that is what Sages and Saints taught us  for ages and why writers like Tuhin Sinha spread hatred among humans. Like the way we heal and cure many scamists Nira Radia and Madhuri Gupta need to be healed and cured with love and let them live a happy life like Burkha and many who and who’s and their associates.

Let us not include a Booker Prize winner in hate list as we people of India got a better choice ahead of Tuhin Sinha.


Friday, December 17, 2010

BEST ALWAYS WILL NOT GET THE BEST

BEST ALWAYS WILL NOT GET THE BEST

I have read an editorial which says we must do best to others. What is best??? You may ask me. I don’t have a clear cut answer. But one thing I know is that do best and do not expect returns.

It is hypocritical to advice others too loud when you have contributed your worst thoughts for others. People say all around that best people get best, corrupt  get corrupt, greedy  get greedy. A specific pattern on which life circles and even when you try too hard you end up with your grade. I am not too good to justify or criticize that stand. But one thing I know is that our world belongs to the crowns of hypocrites. It is unfortunate that we see around humans who donate huge sums to get a Rajya Sabha Seat. When we watch the same member questioning the integrity of a lobbyist/industrialist we in surprise think aloud that whether this member got any right to talk too loud- a natural curiosity. We can understand that when you get a new imported dog it is natural  you want to display it in public and it is a universal fact that all dogs are loyal to their masters who give food and shelter and you ask them to bark, bite or chase any one they do it for you. A service you can expect from dogs and even they bite any one you point out. 

Forget about dogs and their loyalty as we have enough to think about our own lives. How difficult to live in this world and how difficult it is to hide thoughts from invaders/butchers of emotions. You agree that people around are happy only if their rivals suffer. Instead of thinking how to improve life with dignity  majority of humans think how to stamp down their opponents first and in that process if the opponent is a strong willed person they face the worst and eventually end up like a dried river with no beauty to attach. Why people of this country like Preeja Sreedharan and Saina Nehwal. It is not that they attended any page three parties or high end dinners or had connection with writers/lobbyist or media houses  it is just because they did their best with their limited resources fighting hardships.  They did not have any connections to misuse but used their limited resources in the most productive way.
To discuss about good and bad, in general people divide world in classes.  Who and who’s of world are no better than the average humans who struggle in their life and cover their worries and pains as they prefer not to reveal in public. It is purely not with an intention to boast but to forget it and when you start dissecting them with your rigid mind set up with the privilege of ink bottles you gain nothing. You can exploit illiterate ones but not the thinking humans who understand `who and who’s beyond the visions and diplomacy of peace makers/groups of this world. 

My oppionion to the editorial is that best ones will not  always get the best and the worst people will not get always the worst.  Hold a lens in your hand first always to see your mind and its blackness in measures before venturing into other’s faults. If practiced we find not a Rajya Sabha MP who got his seat on donation questioning an industrialist on his lobbying. If all humans understand this simple principle we find no flash plays of open  mudslinging in our society.

Friday, November 26, 2010

നീയെന്തിനത് ചെയ്തു കസാബ് ??

നീയെന്തിനത് ചെയ്തു
കസാബ്
നവംബറിലെ
നനുത്ത മഞ്ഞുപാളികളിലൂടെ
അതിരുകളെ കടന്ന്
ദൈവനീതിമറന്ന്
നീയത് ചെയ്തു
ഗുരുതി...
ഭൂഗൃഹങ്ങളിൽ
നീയൊഴുക്കി
അശാന്തി....
നിനക്കുമുണ്ടാവാം
ന്യായവാദങ്ങളുടെ,
നീ മനപ്പാഠമാക്കിയ
വിവേകരഹിതചിന്തകളുടെ
സമാഹാരം...
ജീവരേഖയിലെ
കടുംകെട്ടിനുള്ളിൽ
നീ കുരുക്കി
നിസ്സഹായത
നവംബറിന്റെ
കണ്ണുനീർതുള്ളികളെൾ
തുടച്ചുമാറ്റാനാവില്ല നിനക്ക്
കടലതിരുകളിലൂടെ
കന്മഷമൂറുന്ന
കറുത്ത മനസ്സുമായ്
വന്നു നീ...
നവംബറിലെ അശ്രുനീർതുള്ളികൾ
നിനക്ക് മാപ്പേകുമോ??
കസാബ്
നീയെന്തിനത് ചെയ്തു???Wednesday, November 24, 2010

നിഴൽപ്പാടുകൾ

നിഴൽപ്പാടുകൾ

ഒരു ജീവബിന്ദുവിന്റെ
മാനാഭിമാനങ്ങളെ
എഴുത്തുമഷിതുള്ളികൾക്ക്
വിറ്റു നീ
നിന്റെ ജന്മമാതൃത്വമായ
ലില്ലിയുടെ മാർവിടം
നീ ആഴ്ച്ചക്കച്ചടിക്കുന്ന
എഴുത്തുവാടകക്കാർക്ക്
വിൽക്കുമോ??
ഒരു ജന്മത്തിന്റെ
ഹൃദ്സ്പന്ദനങ്ങളെ
പിൻതുടർന്നു നീ
നിന്റെ അതിബുദ്ധിയുടെ
കറുത്തമഷി
അച്ചടിശാലകൾക്ക് തീറെഴുതി
ആനന്ദിക്കുന്നുവോ?
മലീമസമായ മനസ്സുള്ളവനേ
അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളിൽ
ആത്മാക്കളുടെ  
ജീവായുസ്സിനെ കടയുന്നുവോ നീ ?
എഴുതി തൂക്കി നീ വിറ്റ
നിമിഷങ്ങളിൽ
നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി ചിതയിൽ
കത്തിക്കരിയുന്നതു ഭൂമി കാണുന്നു
ആ ചിതയുടെ പുകയുയരുന്ന
പുലർകാലങ്ങളിൽ
കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധിയുടെ
അക്ഷരലിപികളിൽ
ഭൂമിയെയുണർത്തുന്നു..

Monday, November 22, 2010

SPECTRUM

SPECTRUM


No one knew Minister AR Raja in India but he is a popular figure now on spectrum scales. News Reader Burkha Dutta made a lot of tweet on AR Raja.


“Why double standard” AR Raja should go. Tharoor resigned. Why not Raja. Corruption..Corruption..Corruption. IPL Modi, Kalmadi CWG, Kalmadi.....

Now we hear news that Burkha is corrupt…(hehehehe..) . Sagarika says we people are jealous of News Readers and corrupt wives of politicians. Why should we people feel jealous of News Readers? My head spins in search of an answer.

Congress MP Mani Shankar Iyer openely criticized Government and annoucnced Common Wealth Games  a waste. He should have criticized CWG in the intitial stage itself and stopped the effort if he was genuine in his accusations. This Diplomat is a friend of someone who lost the race and Mr Iyer's intentions should be watched with suspicion. And who plays games within the party is more important than who plays from outside. And if you have media support it is easy to pull down the image of a Government in centre or in state. What you gain out of it??? Honour????. Instead of correcting mistakes people in power prefer to pull down the ones who pointed out their mistakes and if we people criticize them they silence us with their arms  and ammunition. 

Interestingly I have read a letter from Mr. Ashok Kini in Indian Express appreciating them for  exposing Vir Sanghvi and Barkha Dutt and he says other main stream media suppressed the news. That letter says 'it is good that the truth about dark side of so called eminent journalist is out".

To be honest we people of India are at dark and do not know whom to believe.. One fact we know in this country is that we people remain voiceless for ever or with a suppressed voice.

Don’t be serious in life. Hit hit hit hard but don’t roll heads. We got the privilege now to hit hard.

Popularity chart of corrupt ones in this country goes up like India’s rank in corruption index. There should be a chart or index to find out which news agency is the most corrupt in this world. One from Kottayam for sure can compete for the top most post. Politicians and News Agencies can have the best competition to reach the super spot rank like in cricket or like in Grand Slams. National Newspaper of India and a few channels justify paid news bulletins.

Various Reports on India’s Corruption

Transparency International (TI) still perceives India to be among the most corrupt countries. In its annual index, the global watchdog has ranked the nation 84th on a list of 180 countries in terms of public-sector corruption.

India’s corruption index is the same as last year. But in the last five years, the country shown significant improvement."

Who is responsible for all this? Voiceless Public or the rulers we elect to rule or the media who sensationalize each and every scam.

Voiceless People, listen… This is democracy with a new definition.- of (not) the people, by (not) the people and for (not) the people. Spectrum Democracy… Jai Ho… 

Sunday, November 21, 2010

CELEBRITY ACROBATICS

CELEBRITY ACROBATICS 


When I was a little child my grandmother used to tell stories from Legends. She used to advice to hold the dignity as a human being and how to respect other human beings. She used to tell that  birth in human form is a divine gift and a soul goes through a lot of hardship to get a life as human and when we get such a birth we should lift our souls to higher standards.. She used to tell me that humans are different from animals and when you behave like an animal in human form you disrespect your birth as a human and you kill your refine inner self when you do such acts. You can not lift yourself when you show double standards in your actions and disrespect other's existence and when you do that that others will question back your actions and genuiness of your existence.


It is a fact that when you shower disrespect on others by attacking their human rights prepare yourself that you may get such treatment back. You can not hold double standards and win human beings. My sister had told me about a celebrity that once he had appeared in a TV show with family (with wife and children) He praised his wife to heaven in that show. My sister thought this celebrity is a genuine human being and sent a letter of appreciation to him. He called her in her office and talked and the very first instant itself talked ill of his wife and when he was in her town for an Ashram Function he called my sister that he needs some assistance for shopping and during that occasion also he talked about his wife with no respect. My sister could not take this and she was surprised at his behavior which was totally different from that of the TV fluke. My sister told me that these celebrities wear masks in TV shows and their real behavior pattern is totally different from what we see in public shows. My sister never entertained his calls further and instructed her receptionist not to transfer his calls and thankfully he called her only once or twice after the incident and those calls were blocked by her office friends. Interestingly these celebrities always think they get a lot of attention and they assume they can take anyone for a ride. These days we find this kind of silly behavior in the field of literature too. Celebrity Writers think that they are stars in their own limited world and they assume they got the right to take other human  for a ride. And even my sister thinks men gossip more intensely than women folks as the capacity of men to demean their women counterparts is too strong and women in real need a lot of will power like that of a mountain to resist them. I agree with her that in offices I see men talking ill of their smart/strong women associates when they go to the cabins of their superiors even when they go for pure official work. These headstrong men do not have any complaints if a less brainee woman sits in her superior’s cabin for any number of hours. There we can see the lines  in attitude on how we reach into our judgments.


My grandmother used to tell me that you should not judge others on your views. When you start doing that others will judge you according to your standards. And what my sister says at the end  ‘never believe celebrities and their masks. They are not honest but always give an impression to the outer world that they are honest. They are always on flying trapeze rehearsing acrobatics.
മൂല്യം

അവനെ എതിരിടുന്ന
എല്ലാ ജീവനെയും
അവൻ മഷിതുള്ളികളുടെ
വിഭ്രമവലയത്തിൽ
കുരുതി കഴിയ്ക്കും
അവന്റെ കാലുതൊടുന്ന
അഴിമതിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക്
അവൻ പ്രശസ്തിപത്രമേകും
അതവന്റെ കുറ്റമല്ല
അവനെ പേറിയ ഗർഭപാത്രം
അതിന്റെ മൂല്യം 
അത്രമാത്രം.....

Monday, November 15, 2010

VIDYA - DIVINE KNOWLEDGE

VIDYA - DIVINE KNOWLEDGE

My mother used to tell us often that we must respect Vidya-good knowledge; knowledge that can kindle light in our hearts and minds. A good teacher can only talk in that perceptive. A good teacher is the one inspires a disciple and a bad teacher finishes of a disciple. How good a teacher you  depend on how good a knowledge you gather in your life time and the training you receive from your family and peer groups.

Knowledge: Vidya: knowledge of the Divine ... the song Eternal. One feels mesmerized on the path towards God! And want to drink the nectar of Knowledge ... To give an impetus ... To have a glimpse of the Lord!! What can be more blissful than meeting the Creator eye to eye ...!

The Eternal Knowledge is totally different from the knowledge gained in the present materialistic World through usage of Science and senses provided by God. Senses help us to proceed on our Earthly journey but do not lend support to the basics of Life ... the Knowledge of Brahman, the Omnipotent Creator! Spiritual Knowledge can only be gained by those blessed few who want to unearth the secrets of God.

In modern world knowledge is a saleable commodity available for a price with no grace factor attached to it. A few teachers got this sensible light to kindle the hearts and minds of their disciple and the rest reduce to a group who sell knowledge for prestige, publicity and self promotion Knowledge holders of this group humiliate and chase the real knowledge seekers. They chase their own citizens and import knowledge holders from abroad to palaces and publicize themselves to cover up their own shortcomings and instead of giving importance to the invited knowledge holders with the influence of monopolized media houses publish images of their own family members to cover up their not so worthy image. It is difficult for ordinary citizens to understand their gimmicks and ordinary people get amused of such gimmicks but overall if we analyze we can see the thamasha they do for their own self promotion. People of Kerala are one enlightened group and they do not need imported thamashas. When real politics fail this kind of brains come forward with literate politics like how politicians stage dramas. Such  knotted brains who promote literature politics enlighten not human beings  but their own self projected mirror egos.  Malayala Manorama gives a lot of publicity for such stunts on friendly understanding.

Knowledge is such a divine thing and this segment of self promotional campaigners/ groups formed a chain around India. It is a fact that we got freedom from Britishers but still we are under the chains of our own colonial cousins. It is like a lady whose daughter pedals in drugs and drinks but prefers to write (or throw garbage on her own counterparts with no sense of shame). And Wisdom we must learn from such groups and their knowledge about wisdom we must swallow and if not they form a group and chase us away from this universe and we need will power like that of Gandhi to resist their uncivilized attack modes.. A few dignitaries (with no dignity) come forward and give us study classes about dignity after attacking other human beings.. Such knowledge holders chained India from her reflective light and origin and if we allow them to continue we remain in chains for ever. We Indians got freedom for not to be in chains of dishonest human race of Indian origin. Our freedom is such a divine fruit fought for us by respected freedom fighters and we will not surrender it to any elements who try to ransack we people of India with might or power.

According to Mahatma Gandhi
“ I do not want my house to be walled in all sides, and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any.

And he believed
“Strength does not come from physical capacity. It comes from indomitable will

Knowledge is not such a commodity to be shown as a display piece to one imported community but to be lighted first in ones own nation with dignity. Good knowledge is like a good teacher and a good teacher will not misuse knowledge as a display piece for self promotion. And to know that first you should learn to respect each and every alphabet of knowledge with a humble mind.

Tuesday, November 2, 2010

Intellectual……..Disasters

Who is an intellectual? Thinker, scholar, learned… How we distinguish an ordinary human from an intellectual human. To become an intellect one needs to have qualities worth and we respect only dignified intellectuals and not the ones who misuse their intellectual status. You will not become an intellect by writing a column like the one MD of DH supplements that Merlin Manro loved Fyodor Dostoevsky or how dumb she was; it is like adding a few more lines that how an intellect recently married a silk smitha type of woman….. For such writings you need no brain but need only a few friends in pages or in media houses. We know it is very low to compete with such outfits hang around us like satellites. We prefer not to impress such writers but try to follow dignified writers of this world (we see a lot around us in this world and you don’t need to scream aloud that ‘he is not just into you.... kind of dialogues). We can at any point of time think of Tagore and feel that he is just in our brain streams or in our heart. We can understand our thinking level  at any point of time is different from those donkey brained men who leave their wives and children in their respective homes and peep through the window doors of neighbors' wives through microscopes and lens. Well known poet of India Kamala Das wrote a poem Sepia for such humans. She had ample vision to foresee that world can turn into place for nameless faceless sepia painted cheats…

Why not we love Dostoevsky, Leo Tolstoy and Che Guevara?. Above all Tagore wrote Stray Birds and Gitanjaly to crown Nobel. ..

When we think of Dostoevsky the following lines come to our mind.
But what shall I do if I know for a fact that at the root of all human virtues lies the most intense egoism.
I think you agree with all your politeness…...

Sunday, October 17, 2010

WHERE THE REAL ACHIEVERS GONE

WHERE THE REAL ACHIEVERS GONE


When we open newspapers we see  Suresh Kalmadi or Sundana Pushkar; king and queen of corruption. As for them they have made enough money in millions and can lead now a life in luxury. Real achievers of India struggle in life fighting against corrupt system and lobbies and classes. They don’t get publicity like Suresh Kalmadi or Sunada Pushkar. It has become a trend in this country that do corruption and you become famous. They live a happy and luxurious life with the money looted in corrupt manner and walk in front of public as if that is the smartest way to live. And after involving in corruption they do write columns in leading newspapers to inspire…. whom?????? we people of India wonder!!!!!.

There are two classes of people in India. One section of achievers comes up in life with their real value and merit. People like Mother Theresa, ONV, Bill Gates, Narayan Murthy. The second group comes up with corruption and publicity stunts like Suresh Kalamadi and Sunanda Pushkar and a few people are on a mission to crown this kind of infamous group. We people of this country do not have any problem if they want to crown them in their private homes and even they can invite them to their respective houses and award them that crown or keep their pictures in pooja rooms and worship or ask their children to get inspiration from these corrupt ones. We are totally sick of seeing Suresh Kalmadi and Sunanda Pushkar in newspapers. It is true that people of this country do not have any voice. Let us see how long they do publicity stunts and promotional campaigns.

Monday, October 11, 2010

EVERY ONE HAS TO ACCEPT (????) WHAT???.


EVERY ONE HAS TO ACCEPT (????) WHAT???.

Every one has to accept (????) what???. Every one has to accept what Board dictates.. Rulers of this country dictate and we people  listen. What a beautiful Democratic concept.. The Board of Control of Cricket in India or the Board for Control of Comic Shows in India?. Enough… ….we people of India are bored of this democratic circuses. They want now to terminate two teams from IPL. Why two? Terminate that concept like the same way they have terminated the designer of that concept. Cricket no longer interests people or its designers. A few may go and watch Leagues as time pass cookies. People of this country are intelligent enough to understand democratic circuses and they know  who play behind in the backstage.

Historically no political party brings in shame to our country but those who join there to rule  donate shame to the party and our nation. People of this country elect a few and they trade among themselves in millions to be in chairs of power. If Gandhi was alive he would have initiated a non-violence non co operation movement against Democracy/Biased-purchasable (honest they accept)  Media Houses of this country but in the present scenario it is difficult even for a Gandhi to survive. Specialists of Democracy and Media Houses will for sure finish him in seconds.

Yes! Every one has to accept them???? BCCI? for conducting comic biased shows in front of public. LQns are pure number ones for a few Media Houses and now they encourage we people of India to think - Lalit Modi a gentleman.. Let all controversial people go in number one spots. Assassinate Gandhi and go and beg votes from public during elections for chair and power. Every one will accept (or ignore) all comic shows because they are numb now to democratic comedy circuses of rulers of this nation.

Saturday, October 9, 2010

SPEECH IN ONE PARLIAMENT OF RELIGIONS

SPEECH IN PARLIAMENT OF RELIGIONS

In Parliament of religions he stood to speak not to die in silence. He spoke and a world listened in silence and his speech we carry in our hearts and if any one ridicules speech we tell them to listen to that fearless saint Swami Vivekananda. He stands not for us in a parliament of politics to take care of this world’s greed but stands for us in Saffron to speak what India is to the outer world and to tell you that stay not in a well like a frog.

And if any one tries to say silence is gold we tell them about a great saint Swamy Vivekananda who gifted us words more precious than artificial silence. 


It is true that we get inspiration from Vivekananda to speak out in Parliament of Justice against a group of wrecks and not to go in for silence in fear. He inspires us in every corner of our life and encourages us to live with the hope that there exists a race called humans like him in this world.
It is to be noted that one Speech of Swamy Vivekananda in Parliament of Relgions, Chicago turned out  to be that of a  historical one  and people all over the world remember that speech than his meditation of years..


LISTEN TO THAT SPEECH NOT HIS SILENCE….

Friday, October 8, 2010

STORY OF MEERA

STORY OF MEERA


Meera (name changed) loved poetry and joined an exclusive site for poetry. She never thought or dreamt that she placed her footsteps in a wrong world of wild at first. In the beginning she believed it real but later found it as the most manipulative world of masks and cranks who used that site as a platform to play wild games at the cost of others. People who wrote there had high end connections to the world media. Meera befriended one poet and believed him genuine and even handed over her personal address, cell number when asked in return of one poetic magazine.

Meera realized later that people wrote there hit hard on others with harsh poems and you will not believe the kind of torture they create through poems. She retaliated and had a big fight as she thought poetry should not be used to create terror or war. Unfortunately the person she had given her cell number installed a sting lens to her life misusing his official powers and sneaked it to media.

Here take note never give your private cell number/email id to any media group even while you seek for publicity through them. They sting you without your knowledge. They slice your life through and through, they capture your private moments, your fights with dear and near ones, your conversations and each moment of you can be tracked and there you find classless writers (come up in life with publicity stunts and when you read them you realize how frivolous their creations are) can chop your life with their pen and capitalize on your life. And they may even chop our friends and relatives under their knife. And to do all this they need only our email ids which they can hack in  seconds.  We must know that a writer with Class needs no sting lens as he is creative enough to write in his own ability and a gentleman he ventures not in  any classless act.

And think always that media can sting you anytime as they got the sophisticated technology to do so and be careful when you deal with media otherwise they take control of your life and humiliate you without even your knowledge. It is true that they can give you a lot of deserved and undeserved publicity but take caution as they watch you when you are in action. In Meera’s case she is under their spell sting as she does know how to get rid of it as power can purchase any one in this country and only she can explain the matter to her friends and create awareness in women all around in this world.

It is a fact that Meera has come to know that she was stung by someone whom she thought would never do such a heinous act. Keep it in mind that the person who appears to be the most trust worthy can harm us. Think how many Meeras they would have stung in the past???? May be you are one such Meera, Take utmost caution when you deal with such networks. They damn care about us as we are not their sisters or immediate relative. They treat people who will not misuse their power or connections as classless/voiceless. And if anyone voice against them they wage a war to make sure that the voice raised against them will be ultimately silenced.. Women of this world should come forward to fight against this kind of crimes as we will not get justice from Goddess of Justice as it is in blindfold.

Wednesday, October 6, 2010

CONSEQUENCES – FOR NOT PRAISING A LQN

CONSEQUENCES :
FOR NOT PRAISING A LQN


Strange but it is true. We need to praise a lot of people (undeserved) around us to survive or to exist and if we voice against that normal strategy of life we face a fate like that we experience only in celluloid.

For example if we don’t praise an LQn (in truth no worth in that product to praise) we get for sure a Sarah Teasdale’s designer poem from a poetic newsletter. In truth that is one of their outdated low styles  to call names to their rivals or sledge in a manipulative way. They have taken royalty for this unique technique and when we use the same technique to make them understand what they do we see how aggressive they turn. For them their rivals are useless creations and their own useless creations are best in their tiny world.
Laugh…. that is all we can do at them when they repeat this same modus operandi on and on in regular intervals.

Again if we write few lines in praise for some one really great we receive from the house of Gandhians two beautiful Shoes to teach us non violence and ahimsa .(Non Violence and Ahimsa this Gandhian has learned from his house of Gandhians). Take note here our National Newspaper is no better to keep up the standard of peace makers in collecting shoes from the street as front page display piece. Don’t be surprised by this actions as this is all against a few good words in praise for a Jnanpith Winner. And for sure we will see a lot of funny blogs from the house of creative buffoons next to our blogs not with any good motives but to tell us exactly what their real class is.

Further if we don’t praise an LQn wait there for  after effects in chemical red. Red alert . A kind of attack mode that we need to run for cover from chemically injected rose flowers which can cause nausea and even migraines.

So what do we do for to survive or exist in this wild world…. praise the undeserved …No… that is not natural, not earthen. Earth does not go behind gold plated ornaments or gold when diamond shines in its heart..... Be quiet.. shshsh. We see again red all over on front covers tomorrow or a few  manipulative creative blocks. .. Go ahead… Wisdom from earth is not to survive or to exist but to live life in unique style.

Friday, October 1, 2010

FIRST JNANPITH

MAHAKAVI  G

G. Sankara Kurup, ( Malayalam: ജി.ശങ്കരകുറുപ്പ്, born June 3, 1901, Nayathode, Kerala, India died on February 2, 1978, Vappalassery,Angamaly,Ernakulam, Kerala), better known as Mahakavi G (The Great Poet G), was the first winner of the Jnanpith Award, India's highest literary award. He won the prize in 1965 for his collection of poems in Malayalam Odakkuzhal (The bamboo flute, 1950). With part of the prize money he established the literary award Odakkuzhal in 1968. He was also the recipient of the Soviet Land Nehru Award, in 1967, and the Padma Bhushan in 1968.

After completing his education, Kurup worked as the Malayalam teacher in a secondary school in Thiruvillwamala in 1921. Later he became a teacher in the Government Secondary Teacher Training Institute near Trichur. He worked as the Malayalam Pandit in Maharaja's College, Ernakulam, and retired as Professor of Malayalam from the College in 1956.

Kurup published his first poem, called Salutation to Nature in 1918, while still a student. Apart from 25 collections of poetry, Kurup also wrote verse dramas and collections of literary essays -- in all about 40 works in Malayalam. He also translated the Rubáiyát (1932) of Omar Khayyám, the Sanskrit poem Meghaduta (1944) of Kalidas, and the collection of poems Gitanjali (1959) of Rabindranath Tagore into Malayalam. Indeed, one often speaks of the influence of Tagore and Gandhi on the humanism and nationalism of Kurup. Interestingly, he has also been described as a “bard of science” who explores the role of science in achieving the human potential.

He also penned the lyrics for P.J.Cherian’s Nirmala, (1948), the first Malayalam film to incorporate music and songs.

Kurup also led an active public life as a member (1968-72) of Rajya Sabha, the upper house of the Indian parliament.

[edit] Works

Poetry

• Suryakaanthi (Sunflower) (1933)

• Nimisham (The Moment) (1945)

• Odakkuzhal (Flute) (1950)

• Padhikante Paattu (The Traveler's Song) (1955)

• Visvadarsanam (The Sight of the Universe) (1960)

• Moonnaruviyum Oru Puzhayum (Three Streams and a River) (1963)

• Jeevana Sangeetham (The Music of Life) (1964)

• Sahithya Kauthukam (The Sweetness of Literature), in 3 Volumes (1968)

Essays

• Gadhyopahaaram (Honouring with Prose) (1947)

• Mutthum Chippiyum (Pearl and Oyster) (1958)

• Ormayute Olangalil (In the Waves of Memory) (1978)


Thursday, September 30, 2010

കടൽ

പാദങ്ങളില്ലാത്തവർ
പാദരക്ഷകളെയോർത്ത്
കരയാറില്ല
വെളിച്ചം നഷ്ടമായ
മനസ്സുമായൊഴുകുന്ന പുഴയോട്
വെളിച്ചമെവിടെ
എന്ന് ചോദിക്കാനാവില്ല
പാദങ്ങളിൽ പൊടിപടരാതെ
രാജവീഥികളിൽ
രഥങ്ങളിൽ സ്തുതിപാഠകരുടെ
പാദരക്ഷകളിലെ
നിറപ്പകിട്ടുമായൊഴുകുന്ന
പുതിയ ചായക്കൂട്ടുകളെ
നിങ്ങളറിയുക
പ്രകൃതിയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത
നിറങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ
കടൽ

Monday, September 27, 2010

ARE YOU POLITICALLY POLITE

ARE YOU POLITICALLY POLITE???? OR NATURALLY
 
What is politeness? A word distinguishes a dignified human from the rest. But are you naturally polite or artificially polite?. It is a fact that most of the people we see around in this world are artificially polite. And rarely, very rarely  we find a class of humans who are naturally polite. Politeness is an artificial weapon for a few to carry with them to create an aura around them and in their brains they hide their most prominant impolite real self. They operate on that self and to the outer world they show case their artificial outer polite self. It is very difficult to ordinary human beings to identify them and once we identify them we realize how impolite their mind is. In general all of us are polite but when you attack other humans for years with your power and influences you will not have the right to expect a polite behavious from the ones you humliated..We can easly  call artificial politeness as cut throat political politeness At times the person whom you humiliated for long may react you in the same way to you tell you that what exactly you have done to make you realize that politeness is not an artificial commodity to apply on your face like a facemask. Such artificial politeness is such that will fall layer by layer in one splash of rain and God can easily identify the difference between natural politeness and artificial politeness. Only natural politeness helps a person to be great human in the long run. The mask of artificial polititeness fall apart in between without even your knowledge. I prefer to be naturally polite and I don’t think I need to be artificially polite to get a crowd in front of me to always praise me. May be I am naturally polite and politically impolite.

Friday, September 24, 2010

O N V AND JNANPITH


എങ്കിലുമിന്നിനിപ്പാടാതെ വയ്യയീ
മംഗലസോപാനസന്നിധിയിൽ സാമ-
സംഗീതമായ് ഞാനലിയട്ടെ! ഹർഷാശ്രു
ഗംഗയായ് വീണൊഴുകട്ടെ! പാടട്ടെ ഞാൻ....

Congratulations to our own poet O N V Kurup and noted Urdu poet Akhlaq Khan Shahryar for their Jnanpith- country's highest literary honour  He needs no introduction as his poems speak for him in volumes. Great News

ചിതയിൽ നിന്നുഞാനുയർത്തെഴുനേൽക്കും
ചിറകുകൾ പൂ പോൽ വിടർത്തെഴുനേൽക്കും
(ONV)


Ottaplavil Neelakandan Velu Kurup (Malayalam: ഒറ്റപ്ലാവില് നീലകണ്ഠന് വേലു കുറുപ്പ്) is a famous Malayalam poet and lyricist from Kerala, India, who won Jnanpith Award,the highest literary award in India for the year 2007. He is acknowledged by the people of Kerala as one of the greatest living poets in India. O. N. V. Kurup is also a lyricist in Malayalam cinema. He received the Padmashri Award from the Government of India in 1998. In 2007 he was bestowed an Honorary Doctorate by University of Kerala, Trivandrum. He is also called O. N. V., without the surname. O. N. V. is known for his leftist leaning.[1] He was the Left Democratic Front (LDF) candidate in the Thiruvananthapuram constituency for the Lok-Sabha elections in 1989.[2]

N. V. Kurup was born to O. N. Krishna Kurup and K. Lakshmikutty Amma, on May 27, 1931 at Chavara, Kollam in Kerala.[citation needed] He lost his father when he was eight. His childhood days were spent in the village where he attended the public 'Government School, Chavara'. After graduating with a bachelor's degree in Economics from SN College, Kollam, he moved to Thiruvananthapuram city (Trivandrum) where he joined Travancore University (now Kerala University) and pursued Master of Arts (postgraduate) in Malayalam literature.

O. N. V. was a lecturer at Maharajas College - Ernakulam, University College - Trivandrum, Arts and Science College - Kozhikode, and Brennen College - Thalassery. He joined Government Women's College - Trivandrum as the Head of Malayalam Department. He was also a visiting professor at Calicut University. He retired from service in 1986.[3] o.n.v. Kurup has got 2007's Njana Peedam Award on 24 September 2010.

He is now settled in Vazhuthacaud in Thiruvanathapuram, with his wife Sarojini, son Rajeev, and daughter Mayadevi.

[edit] Poetry

O. N. V.'s first published poem was 'Munnottu' (Forward) which appeared in a local weekly in 1946.[4] His first poetry collection named Porutunna Soundaryam, came out in 1949. He published a book named Dahikunna Panapatram (The Thirsty Chalice) which was a collection of his early poems during 1946-1956.[5]


 Poetic works
List of Poetry by O. N. V.
# Name Translation in English Year of Publishing
1 Dahikunna Panapatram The Thirsty Chalice1956
2 Marubhumi The Desert
3 Neelakkannukal Blue Eyes
4 Mayil Peeli Peacock Feather 1964
5 Oru Thulli Velicham One Drop of Light
6 Agni Shalabhangal Fire Moths 1971
7 Aksharam The Letter 1974
8 Karutha Pakshiyude Pattu Song of a Black Bird 1977
9 Uppu The Salt 1980
10 Bhumikku Oru Charama Geetam A Dirge to the Earth 1984
11 Shaarngka Pakshikal 1987
12 Mrigaya Hunting 1990
13 Thonnyaksharangal Nonsense Letters 1989
14 Aparahnam Afternoon 1991
15 Ujjayini Ujjain1994
16 Veruthe Gratis (For Nothing)
17 Swayamvaram Swayamvara1995
18 Bhairavante Thudi Drum of Bhairavan
19 Oyenviyude Ganangal * Songs of O. N. V.
20 Valappottukal ** Pieces of Bangle
*Collection of 1500 songs. **Poems for children
 Prose list
List of Prose by O. N. V.
List of Prose by O. N. V.
Name Translation in English Year of Publishing
1 Kavitayile Samantara Rekhakal Parallel Lines in Poetry
2 Kavitayile Pratisandhikal Crisis in Poetry
3 Ezhuthachan - Oru Padanam Ezhuthachan - A Study
4 Patheyam Food carried
5 Kalpanikam Imaginative
6 Pushkin - Swatantrya Bodhatinte Durantagatha
 Awards from State / Central Governments
O. N. V. has won two major awards from the Kerala State and two from the Indian government
• 2007 - Jnanpith Award Annonced on 24th September 2010
• 1998 - Padma Shri
• 1982 - Vayalar Award for Uppu
• 1975 - Kendra Sahitya Academy Award Malayalam for Aksharam
• 1971 - Kerala Sahithya Academy Award for Agni Salabhangal
 National Film Awards
• 1989 - Best Lyricist - Vaishali
 Kerala State Film Awards
He won the Kerala State film awards for the Best Lyricist thirteen times:
• 2008 - Best Lyricist (Film - Gulmohar)
• 1990 - Best Lyricist (Film - Radha Madhavam)
• 1989 - Best Lyricist (Film - Oru Sayahnathinte Swapnathil, Purappadu)
• 1988 - Best Lyricist (Film - Vaishali)
• 1987 - Best Lyricist (Film - Manivathoorile Ayiram Sivarathrikal)
• 1986 - Best Lyricist (Film - Nakhashathangal)
• 1984 - Best Lyricist (Film - Aksharangal, Ethiripoove Chuvannapoove)
• 1983 - Best Lyricist (Film - Adaminte Variyellu)
• 1980 - Best Lyricist (Film - Yagam, Ammayum Makkalum)
• 1979 - Best Lyricist (Film - Ulkkadal)
• 1977 - Best Lyricist (Film - Madanolsavam)
• 1976 - Best Lyricist (Film - Aalinganam)
• 1973 - Best Lyricist (Film - Swapna Nadanam)
Asianet Film Awards
• 2001 - Best Lyricist Award -Meghamalhar
• 2002 - Best Lyricist Award -Ente Hridayatinte Udama
 Other awards and recognition
• 1981 - Soviet Land Nehru Award for Uppu (A noted poetic work of Dr. Kurup
• 1982 - Vayalar Rama Varma Award for Uppu
• 2007 - Honorary Doctorate (honoris causa) by University of Kerala
• 2008 - Ezhuthachan Award
• 2009 - Ramashramam Trust Award
 Positions Held
ONV has served and headed various office of state and central government organisations. Notably:


1. Executive Member, Executive Board of the Sahitya Akademi, New Delhi from 1982-86.
2. Chairman, Kerala Kalamandalam - the State Akademi of Classical performing Arts(1996).
3. Fellow of the Kerala Sahitya Academy in 1999.


He also has been the part of various delegation at international events. Some of the notable among them being:


1. Visited USSR as member of an Indian Writers Delegation to participate in the 150th birth anniversary of Leo Tolstoy.
2. Represented India in the Struga Poetry Evenings, Yugoslavia (1987)
3. Attended CISAC Asian Conference in Singapore(1990).
4. Visited USA to participate in FOKANA Conference(1993).
5. Visited USA to inaugurate literary seminar in Kerala Centre, New York (1995).
6. Presented poems on Beethoven and Mozart in the Department of German, University of Bonn.
7. Indian delegate to the CISAC World Conference held in Berlin (1998).
1.  "O.N.V. Kurup honoured". The Hindu. September 21, 2006. http://www.hindu.com/2006/09/21/stories/2006092101590200.htm. Retrieved 2009-03-19.
3. O. N. V. Kurup Kerala Tourism
4. Poetry for the soul
5. Authors and their works
6. Literary Awards PRD, Govt. of Kerala
7. wards for O. N. V. Dept. of Tourism, Kerala
8 "D.Litt for ONV". http://www.keralauniversity.edu/universityherald/herald_june2007.pdf.

Monday, September 20, 2010

നെയ്ത്തുശാല

നെയ്ത്തുശാല

അവൻ കെട്ടിയ എട്ടുകാലിവലകൾ
എന്റെ ഭൂമിയുടെ രക്തമൂറ്റിക്കുടിച്ചു
എന്നിട്ടും അവനു തൃപ്തി വന്നില്ല
അവന്റെ സ്തുതിപാലകരും നെയ്തു
അനേകം വലകൾ
അവനു മതിയായില്ല.
മഷിതുള്ളികളും
പണിതു കുരുക്കു വലകൾ
വലകളനേകം നെയ്ത
അവനൊടുവിൽ ഒരു
ചായക്കോപ്പയിൽ ചെന്നുവീണു
അവിടെ മുങ്ങിതാഴുമ്പോഴും
അവന്റെ മനസ്സിൽ
ഭൂമിയെ കുരുക്കാനുള്ള
പുതിയ വലയെങ്ങനെ
പണിയുമെന്ന
മഹാവ്യാധിയായിരുന്നു
അവനെന്തിന്റെ കേട്
ഞാനെന്റെ ഭൂമിയോടു ചോദിച്ചു
എന്റെ ഭൂമിയെന്നോടു പറയുന്നു
അവന്റെ ഹൃദയം
വലയങ്ങളുടെ നെയ്ത്തുശാല...

Sunday, September 19, 2010

INDIA IS A DEMOCRACY FOR THE PEOPLE ?????????

INDIA IS A DEMOCRACY FOR THE PEOPLE BY THE PEOPLE(ONLY A CONSTITUTIONAL CLAUSE)

I find it very interesting to receive IX stock reports regularly on my cell phone. Who the real winner and who the real loser? I tell the message server straight that Indian Democracy is the loser. What do we experience with our blank democracy of the people by the people for the people; let me excuse myself  for the people or for the power holders. Yes it is true; Indian Democracy belongs to  power holders not for the people. Our leaders we elect  work only  for their own family members and not for the people. Let us see the example of an MP we elected from God’s own country. When 80% of Indian population is in utter poverty he allotted Rs.70 Crores of share to a beautician- his girl friend – girl friend (not a teenager claims are there that one belongs to a defence family-shame such a woman volunteered to loot from a league). The donor had a dignitary status and instead of thinking of 80% of poor in this country he preferred to offer Rs.70 Crores to make his life beautiful in Salons.

And after the entire drama instead of correcting his mistake he went own liberally splashing that Rs.70 Crores in front of Indian Public to have a grand mega wedding to laugh at our Democracy on its very existence. News papers publish their great achievement in front columns to show how Indian Democracy  is(for the people) and how a winner can be produced. (They got their share from this Rs.70 Crore). What a tremendous achievement. After all this country belongs to Teflon coated politicians. And Rs.70 Crores is more than enough for you to place your pictures in newspaper to do more publicity stunts. India is a Democracy for the people by the people of politicians and power holds. In addition to that a kind third degree publicity ads oh really who do we imprison criminals? Give pardon to all criminals of this country as they all got flaws and their wives will accept them and do favours to them; great that is enough. Who cares for the people of India. The first important lesson you should learn is that rules are same for all. Rules will not change for a beautician or a dignitary or for any class of people. You have tried to loot from a league and used that money in publicity stunts in front of your elected people. You did not win but lost miserably. Winners really need no publicity stunts.

What do you think now ? For the people by the people... constiutional clauses to discuss only during elections..

Thursday, September 16, 2010

യവനിക

 യവനിക

അവനാകെ ദേഷ്യം. വളരെയധികം മുൻകരുതലുകളെടുത്തു ഈ പ്രാവശ്യം. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഈ വട്ടം നീ ജയിക്കും. ഞങ്ങൾ നിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ദേഷ്യം കൂടുമ്പോൾ അവൻ ശബ്ദമുയർത്തില്ല, ചിരിക്കും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരോട് ആർക്കും ദേഷ്യം വരില്ല. അതാണവന്റെ  ചെറിയ വിജയരഹസ്യം. എന്നിട്ടും ഇപ്രാവശ്യവും. സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോൾ ആകെ ഒരങ്കലാപ്പ്.റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത നാടകം അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു. കണ്ടവരൊക്കെ കൈയടിച്ചു പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചു.


എത്ര നല്ല അഭിനയം. എത്ര നല്ല അവതരണം. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാത്രിയിൽ ഇത്ര നല്ല ഒരു നാടകം കാണാൻ കഴിഞ്ഞവർ സന്തോഷിച്ചു.അതൊരു തരംഗമായി കടലിൽ വന്നലയടിക്കുമെന്നവൻ കരുതി. ചക്രവാളങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുമെന്നും, ലോകഗതി നയിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്ക കണ്ടത്ഭുതം കൂറുമെന്നും അവൻ കരുതി.

അവന്റെ അഭിനയചാതുര്യത്തെ ലോകം വാനോളം പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഭൂമിയുടെ ശബ്ദം എന്ന വാരാന്ത്യപതിപ്പൽ ഒരവലോകനം.

പക്ഷെ അതിൽ നിറയെ നാടു ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ, ഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ട ഭാരതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളായിരുന്നു.

അഭിനയം ജീവനോപായത്തിനുള്ള ഒരു കല മാത്രമാണെന്ന് അവനന്നറിഞ്ഞു. യവനിക നീക്കി പുറത്തേയ്ക്കൊഴുകുന്ന അഭിനയം

IMAGES

IMAGES

A pleasant day and it rained all over in Bangalore. 

September 16, 2010
We sat across our study table around 10.30 pm to take decision on a few serious matters and we have decided:.  

We- my sisi Gayatri & Gouri with all our heart decided to help Media . From this very moment our service to them will be like that of one NGO as our respect level to all of them flow down now like a river and roar like an ocean. As a policy strategy our decision is that we buy one news paper a day. No monthly or yearly subscription as we want all monopolist kings of media should get a part of our subscription money as they all do a lot of social service like they promote/demote leagues,  schemes and the most appreciable of late was their liberal aid to UN to generate funds against disasters. And their Ad Team really struggle these days in total confusion with no focus. Columnists like Khushwant Singh shows signs of frustration as he failed on a mission he thought would be successful and now bangs his head on each word he writes. He needs a few designer words that only we readers can gift. It is a happy feeling that like UN Aid if we could give a few ink drops for them to subside their substantiate hunger for assignment of a kind as nothing digest in their ink stained bellies except paper pulp. We have taken this decision and if they draw black lines on our networks with ink marks we will form a corpus fund to aid them like the same way how UN generates funds for various disasters.

What a pleasant day to begin. It rained all over in Bangalore. A good feeling indeed…

Tuesday, September 14, 2010

ദേവീമാഹാത്മ്യം

ദേവീമാഹാത്മ്യം

അമ്മയുടെ ഓർമയുണർത്തുന്ന പുസ്തകശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ദേവീമാഹാത്മ്യം കിട്ടി. അതിനുള്ളിൽ നാലകത്തെ ദേവിയ്ക്കായി ഉത്സവത്തിനായി അമ്മ കരുതിയ കുറെ രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ തുണ്ടുകടലാസുകളും


പഴയ കണക്കുചീട്ടുകൾ.

മോഹൻ കടയിൽ -500 രൂപ

ഭവാനി 25 രൂപ

കുട്ടൻ അർച്ചന 200 രൂപമോഹന്റെ കടയിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അമ്മ വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. മോഹൻ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ വയസ്സിലെ അഛനമ്മമാർ നഷടമായി സ്വപ്രയത്നത്താൽ ഉയർന്ന ആൾ.വെളുത്തേടം ഭവാനി അലക്കുകാരിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെയൊക്ക മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി ഇസ്തിരിയിടുക.വസ്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്പം അലക്കുകാരം അവർ  നീറ്റിച്ചു. അവരുടെ മകൻ ഒരു രാഷ്ടീയക്കാരന്റെ കാർ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ പത്രാസ് അവർ ഇടയ്ക്കിടെ കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പഴയ സാരിയൊക്കി അവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തുലാവർക്ഷമഴയിൽ ആറ്റിൽ വസ്ത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭവാനി തലചുറ്റി ആറ്റിൽ വീണൊഴുകിപ്പോയി. വെളുത്തേടം ഭവാനിയുടെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾ വേദനിച്ചു.

കുട്ടൻ നാലമ്പലത്തിലിരുന്ന് അർച്ചനരസീതുകളെഴുതും.അമ്മയ്ക്കെപ്പോഴും ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റുണ്ടാവും കൈയിൽ; സഹസ്രനാമത്തിൽ തുടങ്ങി ചന്ദനച്ചാർത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നവ.

ദേവീ മാഹത്മ്യത്തിനുള്ളിൽ തെക്കതിലെ ദേവിയ്ക്കുള്ള നിത്യപൂജയുടെ രസീത്.അമ്മയുടെ ഓർമയിൽ ചന്ദനസുഗന്ധമുണ്ട്. തുളസി മണ്ഡപത്തിലെ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശവും...

അത്ഭുതമായി തോന്നിയ കാര്യം തെക്കതിൽ ദേവപ്രശ്നം നടന്നപ്പോഴാണു അമ്മയുടെ ദേവീമാഹാത്മ്യം എന്റെ കൈയിൽ വന്നുചേർന്നത്. അമ്മ ദേവിയ്ക്കായ് ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ കരുതിയ രൂപയെല്ലാം ഞാൻ തെക്കതിലേയ്ക്ക് പോസ്റ്റിലയച്ചു. പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട് ദേവഋണങ്ങൾ നീക്കിവയ്ക്കാൻ പാടില്ല.

Saturday, September 11, 2010

WE DO HAVE MINISTERS - POOR???


There are also poor members — Mamata Banerjee and A.K. Antony

(In terms of Wealth)

 
New Delhi: Folklore may ascribe immeasurable wealth to India's Cabinet Ministers, but going by what they have officially filed – and now made public -- many of them fall way short of the anticipated riches.
 
After reading an article about how rich our elected members there no doubt in our minds why we respect AK Antony from our God’s own country and he gives us hope that Mr. Cleans exist in politics. He is for sure not gone to Parliament to be a fashion model or to make fun on national bird of India or to conquer and ransack people of India and their private life. He is for sure gone to serve this nation.
 
(To the kind attention of DH, we have able ministers from Kerala like Mr. AK Antony and we Indians are not bothered how stylish our ministers look but how dignified they are in their elected post. When you join hand to humiliate others remember how painful when you receive the same back. If you remember at least once in your life you venture not to dip your pen in ink to feather out national birds for DH mark sheets. If you get ultimate happiness in silly missions continue the same and no one in this world can stop you until God interferes.)
 
Good to hear that Mr.AK Antony has only asset worth 1 lakh and we are sure his worth is many million worth than stylish ministers who love to be in publicity stunts at the cost of this India.

Thursday, September 2, 2010

അക്ഷരങ്ങൾ


നിരക്ഷര സൂത്രധാരൻ
തിരക്കിലാണിപ്പോൾ
അക്ഷരമറിയാത്ത ഒരു
നിരക്ഷരന്റെ പിന്നാലെ
സൂക്ഷദർശിനിയുമായലയുന്ന
അക്ഷരജ്ഞാനി
അയാൾ തിരക്കിലാണിപ്പോൾ
വലിയ തിരക്ക്
ഭൂമിയുടെ
വരികൾക്കനുബന്ധമെഴുതിയെഴുതി,
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ അന്തരാത്മാവിനെ
തേടി തേടി ആകെ വശം കെട്ട്
കാടും മലയും കയറിയലയുന്നു
അക്ഷരമറിയുന്ന നിരക്ഷരൻ...
തിരക്കിലാണിപ്പോൾ
വലിയ തിരക്ക്

Saturday, August 28, 2010

WHO IS A SPIRITUAL LEADER

1 When Spiritual Leaders add prejudice and biase in their spiritual writings they turn more or less very ordinary.

2. Spiritual Leaders should not join sides like politicians. They should have the capablilty to understand
what is right and wrong. Wrong of the might does not turn as  right even when a spiritual leader supports

3. There are a lot of Spirilual Leaders in this country and they belong to different political parties.

4. Very rarely we find Spiritual Leaders like Swamy Vivekanada.

5. When we read a Spiritual Leader we should get motivated. If they entangle themselves in spreading wrong propaganda through the papers they write they become dummy gurus.

6. We need courageous Spiritual Leaders who can not be purchased by influence or with money..

7. When  loud news bulletins of wrong doers in front pages and from inner pages spiritual guru' s advice not to loudly accuse wrong doers whom people should believe.

8.  Spiritual Leaders should not commercialise themselves by offering their prejudice to wrong doers.

9. Spirituality is a divine concept and does not need to be promoted like a bollywood cinema. Look at Vivekananda he spoke his mind without any propaganda and succeeded. These days Spiritual Guru's commercialise themselves for more publicity.

God watches all Spiritual Leaders from above and he can visualise beyond all spiriual leaders who try to eye wash people. What ever they are into they should do it with a conscience that God watches them from above.
.

Friday, August 27, 2010


Money Tree.  On which one friend tied his life . It blooms in summer and dries in monsoon.
Currencies on which we eternalised Gandhi. .


He smiles - Gandhi, he never thought his free country would sell him for a price. He never thought he would be traded on legues to satisfy human greedSilent Currencies on which humans trade their souls to be with luxuries and purchasable fame.


Newspapers - Sanctuaries of sensations, biased. Monopolised by groups to promote differences in society.
Purchasable. None trust them.

Money Tree
Currency notes
My friend fills them in his leather suitcase
imported from Hague
from a tree he  planted in his garden
that gives him currency notes
not silent ones
he fills and fills
currency notes
on which Gandhi smiles
innocently
he trades Gandhi, his soul
and  walks around
pretending happiness
he fills currencies
again and again
in his leather suitcase
plain, ordinary with no adjectives
to stamp on hem..


Money trees  inspire me not but when I see tree branches spreading across:
He-roller coaster
10 zillion light years
Circle of fits
Elegant cakes and party dates
Magic Tube
Ki Gen I draw stuff

I remember my friend's possession - money tree. Language of Currency not silence but greed. And that greed tracked him to snatch more. How much do you need to trade your soul, to satisfy your greed. I don't know. I don't have  one in my garden and I plant not one in my garden. In that place I plant one Thulasi.From my heart I find one India  Free but not free from money tree planters.

Tuesday, August 17, 2010

LIFE'S ETERNAL SONG
(Swamy Vivekananda)
Rhythm of LifeSing when joy fills in mind
Sing when sadness crowds thy heart
Sing when life-stream runs its fullest
Sing when death brings its darkest gloom
Sing that song which will never change
with time or tide of life, light and shadow
joy and pain,
fame, infamy loss and gain
These are all set hours for our life's
eternal song

Saturday, August 14, 2010

BLESS ME LORD WITH THE GIFT OF LIFE
(Songs of Prayer)Bless me with the gift of life
Lord, send your beckoning in the heart
Much comes and much goes
much do I receive and much lose
Keep my life Lord steady in your feet
Give me the auspicious devotion
strike of the self
Resisting all baffled search
awaken truth and knowledge
in the mind
In gain and loss happiness and bereavement
in darkness and daylight
Your ordains Lord do I fearlessly carry
in the unstirred mind...