Wednesday, December 29, 2010

ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ

ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ

ചോട്ടുവിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് 1991ൽ.
ടി ആർ സി യിലെ പുതിയ നിയമനക്കാരിലൊരാളായിരുന്നു ചോട്ടു.

ടി ആർ സി യിൽ എനിയ്ക്ക് കുറെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു.

ബിൽ ക്ളിന്റൻ എന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന നീലഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള ലിന്റൻ ഡോസ്, പൂനയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശ് കാംപ്റ്റെ, വീണവായിക്കുന്ന ർ കെ ഫാമിലിയിൽ ബന്ധമുള്ള വീണ.

അതിനിടയിൽ ചോട്ടു എന്റെ വളരെ നല്ല സുഹൃത്തായി മാറി. ശരിയ്ക്കുള്ള പേർ സന്തോഷ്. പേരു പോലെ തന്നെ സന്തോഷവാൻ. എപ്പോഴും ചിരിയ്ക്കും. ടെക്നിക്കൽ റിസേർച്ച് സെന്ററിലെ മാലപ്പടക്കം. ബുദ്ധിയുള്ള എൻജിനീയർ. ചോട്ടു ഇടയ്ക്കിടെ പറയും എന്റെയച്ഛനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. എന്താണാ ഭാഗ്യമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാം എന്നു പറയും. മലയാളിയായതിനാൽ ചോട്ടുവും ഞാനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി. എനിയ്ക്ക് ടി ആർ സിയിൽ ഒരു പാട് നല്ല സുഹൃത്തക്കളെ കിട്ടി. ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ല കൂട്ടുകാരായി. ഒരിയ്ക്കൽ ചോട്ടു എന്നോടച്ഛനെ പറ്റി വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

എന്റെയച്ഛനെപ്പോലെയാകാൻ പലർക്കുമാവില്ല. എന്റെയച് ഛൻ ചെയ്തത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പലർക്കുമാവില്ല. ചോട്ടു എന്നോടാ കഥ പറഞ്ഞു.

ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചത് തൃശൂരിലെ ഒരു നായർ തറവാട്ടിൽ. ജോലിയായി  കേരളത്തിനുപുറത്തുള്ള ഒരു സിറ്റിയിലേയ്ക്കത്തി. ഒരു ദിവസം ന്യൂസ്പേപ്പറിൽ ഒരു വാർത്ത. വിവാഹം കഴിഞ്ഞയുടനെ ഭർത്താവു മരിച്ച ധനസ്ഥിതിയില്ലാത്ത ഒരു ഈഴവയുവതിയെ വീട്ടുകാരെല്ലാം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ദയനീയകഥ. ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ ആ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ചെന്ന് ആ യുവതിയെ വിഹാഹം ചെയ്തു. ഒരാർഭാടവുമില്ലാതെ..
ആ ഈഴവയുവതി ചോട്ടുവിന്റെ അമ്മ. കവടി നിരത്തി ജ്യോതിഷാലയങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി വിഹാഹം കഴിയ്ക്കാൻ പോകുന്നവർ തനിയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്വാർഥതാല്പര്യക്കാരുടെയിടയിൽ ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛനെപ്പോലെയുള്ളവരുമുണ്ടെന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ അനുഭവം. ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ പലർക്കും മാതൃക. ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ചോട്ടുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരച്ഛനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്ന മകൻ. അങ്ങനെയാവാൻ എത്രയച്ഛന്മാർക്ക് കഴിയും..

Tuesday, December 28, 2010

അസൂയ തോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്????

അസൂയ തോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്???

അസൂയ തോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്???
മൂടൽമഞ്ഞിനോടോ
മുടന്തി വീണ പകലിനോടോ
കറുപ്പാർന്ന രാത്രിയോടോ
മുഖം മിനുക്കിയ മിഥ്യയോടോ
മഷിപ്പാത്രങ്ങളോടോ
ചതുരംഗക്കളങ്ങളോടോ
മൂടുപടമിട്ട മുഖങ്ങളോടോ
ഉടഞ്ഞവീണ ചില്ലുപാത്രങ്ങളോടോ
ചായം തേച്ച നാട്യത്തോടോ
നാടകക്കളരിയോടോ
പണപ്പെട്ടികളോടോ
പരിഹാസ്യമായ പരസ്യപ്പലകളോടോ
മുഖം നഷ്ടമായ പുഴയോടോ
മറയിട്ട  മനസ്സിനോടോ
വേഷം കെട്ടുന്ന മാന്യതയോടോ
എഴുതി നിറയ്ക്കുന്ന കല്പനകളോടോ
അഴിമതിക്കൂട്ടത്തോടോ
കുടപിടിക്കുന്ന കുലത്തോടോ
കൂട്ടം തെറ്റുന്ന നന്മയോടോ
എഴുതുന്ന വാക്കുകളോടോ
പറഞ്ഞാലും നീ....
അസൂയതോന്നേണ്ടതെന്തിനോട്????

തോന്നുന്നുണ്ടല്പം അസൂയ
അത് നിന്നോടല്ല
നിന്റെ പ്രകടനങ്ങളോട്
അഭിനയത്തോട്
അത്രയ്ക്കഭിനയിക്കാനാവാത്ത......
ഭൂമിയുടെ അസൂയ..

Monday, December 27, 2010

DO YOU THINK WE PEOPLE OF INDIA HATE ARUNDHATI ROY??

DO YOU THINK WE PEOPLE OF INDIA HATE ARUNDHATI ROY??


Do you think we Indians hate Arundhati Roy?. I request all Indians to ask this question to Mr. Tuhin Sihna who wrote an article in one English newspaper with a header ‘women we love to hate’   To my surprise I find Booker Prize winner Arundhati Roy in his hate list along with Nira Radia and Madhuri Gupta. He left a choice of surprise to readers by adding Arundhati’s name. It is a fact that he conveniently omitted many real scam queens from his well manicured list. Why a miss Mr.Sinha for  Burkha?. May be, it is an understandable bias for ‘who and who’s’ of India. If we Indians choose according to Tuhin’s standards we must say Tata and Ambani are the most hated men; for the simple reason that Nira Radia was their honest and loyal agent. Mr. Tuhin should note that we should be broad minded to appreciate the honesty of a loyal agent. Nira Radia was the most honest and able agent we ever had in India and instead of giving her share of credit like the other scamists we in surprise spin our head with this doubt why Mr Tuhin preferred to hate her. You find a lot of Madhuri Guptas in front of you and Arundhati of course is an odd choice among the other queens.


We must spread love that is what Sages and Saints taught us  for ages and why writers like Tuhin Sinha spread hatred among humans. Like the way we heal and cure many scamists Nira Radia and Madhuri Gupta need to be healed and cured with love and let them live a happy life like Burkha and many who and who’s and their associates.

Let us not include a Booker Prize winner in hate list as we people of India got a better choice ahead of Tuhin Sinha.


Friday, December 17, 2010

BEST ALWAYS WILL NOT GET THE BEST

BEST ALWAYS WILL NOT GET THE BEST

I have read an editorial which says we must do best to others. What is best??? You may ask me. I don’t have a clear cut answer. But one thing I know is that do best and do not expect returns.

It is hypocritical to advice others too loud when you have contributed your worst thoughts for others. People say all around that best people get best, corrupt  get corrupt, greedy  get greedy. A specific pattern on which life circles and even when you try too hard you end up with your grade. I am not too good to justify or criticize that stand. But one thing I know is that our world belongs to the crowns of hypocrites. It is unfortunate that we see around humans who donate huge sums to get a Rajya Sabha Seat. When we watch the same member questioning the integrity of a lobbyist/industrialist we in surprise think aloud that whether this member got any right to talk too loud- a natural curiosity. We can understand that when you get a new imported dog it is natural  you want to display it in public and it is a universal fact that all dogs are loyal to their masters who give food and shelter and you ask them to bark, bite or chase any one they do it for you. A service you can expect from dogs and even they bite any one you point out. 

Forget about dogs and their loyalty as we have enough to think about our own lives. How difficult to live in this world and how difficult it is to hide thoughts from invaders/butchers of emotions. You agree that people around are happy only if their rivals suffer. Instead of thinking how to improve life with dignity  majority of humans think how to stamp down their opponents first and in that process if the opponent is a strong willed person they face the worst and eventually end up like a dried river with no beauty to attach. Why people of this country like Preeja Sreedharan and Saina Nehwal. It is not that they attended any page three parties or high end dinners or had connection with writers/lobbyist or media houses  it is just because they did their best with their limited resources fighting hardships.  They did not have any connections to misuse but used their limited resources in the most productive way.
To discuss about good and bad, in general people divide world in classes.  Who and who’s of world are no better than the average humans who struggle in their life and cover their worries and pains as they prefer not to reveal in public. It is purely not with an intention to boast but to forget it and when you start dissecting them with your rigid mind set up with the privilege of ink bottles you gain nothing. You can exploit illiterate ones but not the thinking humans who understand `who and who’s beyond the visions and diplomacy of peace makers/groups of this world. 

My oppionion to the editorial is that best ones will not  always get the best and the worst people will not get always the worst.  Hold a lens in your hand first always to see your mind and its blackness in measures before venturing into other’s faults. If practiced we find not a Rajya Sabha MP who got his seat on donation questioning an industrialist on his lobbying. If all humans understand this simple principle we find no flash plays of open  mudslinging in our society.